A19:128                Beskrifningen.

     Tångh beståår af 2:ne frelse hemman och een uthjordh som
     förr lydt undher Öfwer Trangbygge hemman.

A.  Åkeren dhet ena åhret lermylla klapperblandat,
     sampt tall och biörckmoo,                             16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret dito jordhemon,                 16 tunnor.
C.  Ängh till byn dehlz hardhwall1, dehlz starr, 28 sommar lass.
     Item en skougz ängh Bengtzhagen benämd,
     hwarest kan bergas,                                    9 sommar lass.
D.  Till denne by är godt muhlbeete, godh timberskough,
     lijtet fijske.

                 Grannarna  såå åhrligen.
                                                                                        Höö sommar lass.
                                       1 graden.           4 graden.        1 graden.    2 graden.
                                     tunnor. cappar. tunnor. cappar.  hårdhwall.    starr.
1.  Anders Måhrtensson, wählborne
     herr Sölfwerkrantz skatte,
     är 24 ahlnar,                4.      14.           3.      28 1/2.       6 1/2.         12 1/2 lass.
2.  Nihlz Ohlsson, wählborne herr
     Rebbingz frelse,
     är 22 1/2 ahlnar,           3.      13.           2.      26 1/2.       5 1/2.         11 1/2 lass.
3.  Mattz Hansson, een uthiordh,
     wählborne herr Sölfwerkrantz
     kiöpt ifrån Trangbygge,
     är 7 1/2 ahlnar,             1.       5.                       9.            2.                4 lass.
                     Summa,      9.       7.            7.                     14.              28.

E.  Är en tompt till uthiordhen no 3.

__________
1Fel för hårdhwall.