A19:132                   Beskrifningen.

     Eekhammar beståår af 3:ne hemman, 1 crone och 2:ne frelsse  sampt
     een kyrckie jordh som klockaren brukar, är dher och en stoor kougz2
     ängh och eett tegelbruck medh tegel hage.
A.  Åkeren dhet ena åhret swart mylla lijtet sandh och klalapper1
     achtigh jordh,                                                                            40 tunnor.
B.  Skougzjordh sandhblanda,                                                          6 1/2 tunnor.
                                                                                                                    46 1/2 tunna.
C.  Dhet andra åhret swartmylla litet sandh och klapperjordh,         20 tunnor.
D.  Skougzjordh sandhblanda,                                                       13 1/2 tunna.
                                                                                                                    33 1/2 tunna.
E.  Ängarna skarp hårdhwall och mossbotten medh buskasie bewarst4, 37 1/2 sommar lass hårdhwall.
F.  Starr,                                                                                            15 sommar lass.
G.  Godh skough är till dhenne by så till huusens reparation som medhelmottigh
     timberskough som elliest till gerzle och weedhebrandh, godt muhl-
     beet och lijtet fijske i Lilla Stäkes rännilen höst och wåår.
     Ahrligit3 uthsädhe af 2 graden 30 tunnor, af 3 graden 10 tunnor, höö hårdhwall och starr 52 1/2 lass.

                     Grannarna, alla lijka till öhretaahlet så
                           i åker som ängh.
                                                                                           2 graden. 3 graden.      1 graden.    2 graden.
                                                                                               åker.        åker.            ängh.          ängh.
     Crone hemmanett brukar tolffman Jöns Ohlsson
     som hans exellentz genneral major Wachtmejster
    wistar före, såår åhrligen,                                                 10 tunnor. 3 1/3 tunna. 12 1/2 lass. 5 sommar lass.
                                                                      Tolfman
     Frelse { Sahlig grefwe Axel Torstensons { Jöns Ohlsson, 10 tunnor. 3 1/3 tunna. 12 1/2 lass. 5 sommar lass.
     Frelse { grefwinnas                                 { Lars
                                                                      Joensson,       10 tunnor. 3 1/3 tunna. 12 1/2 lass. 5 sommar lass.
                                                                        Summa,      30 tunnor. 10 tunnor.   37 lass.   15 sommar lass.
     Kungz ängen och ängz wachtartorpet.
     Tegelbruket.
     Tegel hagen.
     Tegel torpet.
     Backstugu.

________________
1Fel för klapper.
2Fel för kungz?
3Fel för åhrligit.
4Fel för bewäxt?