A19:134



                 Notarum explicatio.

A.  Åckeren dett ena åhret beståår af leer jord till een deehl nogot
     klapperachtig till wägen, som leer och grundhachtig öster sijdan om
     wägen, item tallmo närmast bakarna,                                        20 tunland.
B.  Åckeren dett andra åhret är leerjordh, sand och klapperjordh
     med löhnberg i åkerna till,                                                        17.
C.  Wretarna består af leer och sand samt tallmoo een dehl nordast i
     uthängen myket sanck som elljest är tiänligit till wårsäde,           11 tunland.
D.  Ängen deehls starr och innom prickningen närmast gärdzel gårdarna
     hårdhwall temmelig tofwig med buskor bewäxt och kan där bärgas
     då medelmåttige höö åhr äre, beräcknandes 3 lass på tunland som belöper
     sig till 282 sommar lass, men som dett ey kan räcknas högre
     än 2 lass på tunlanet så giör dett,                                             188.
E.  Ingen skog utan bara berg och stenbackar med små ung tall
     och biörk skog samt få gohrgranar till foga gang. Till huussens reparation samt
     gertzel och stör brandh moste de kiöpa, dhe hafa intet annat muhlbete
     än som skarpa bergzbackarna / undantagandes een lijten koohaga littra F / som
     för muhlbete ey kan rächnas.
          Åhrligit uthsäde med ondt och gott förutan torpen är det 24 tunland.
     Fiske med nooth och näät kan intet brukas hwarcken sommar eller winter
     för den olendige och myket sancka jordhmon skull, twenne katzeställen är till
     denna byn, nemligen i wijken littra G.
J.  Twenne små förfallna rudedammar.
K.  En qwarn under gården som serdeles skattlagd är.
L.  Är dett gambla qwarn ställe.
M.  En trägård af nogra gambla äple och päron trän.
N.  Twenne kåhlgårdar af hwilcha den ena fordom warit brukat till humblegård men den andra är förstörd.
O.  Grindtorpet uptagit af en wret eller twå i backan, såår åhrligen, 3/8 tunland.
     Eng till detta torpet är intet, utan dett föruntes ett styke i Härrängen som med herrgårdz hoo1 är inräcknat
P.  Mölnaretorpet, åckrar är af klapper och sandjordh, såår åhrligen,   1 1/4 tunna.

____________
1Fel för höö.