A19:138            Beskrifningen.

     Tibble beståår af 3:ne hemman af hwilka äre 2:ne skatte och 1 crone.
A.  Åkeren dhet ena åhret är leermylla till,              26 tunnor.
B.  Sanck åkerjordh eller giäsjordh,                        6 tunnor.
C.  Dhet andra åhrs uthsädhe som är leermylla,      23 tunnor.
D.  Sanck giässjordh,                                              4 tunnor.
E.  Gruus och moojordh,                                         4 tunnor.
F.  Gruus och tallmoo,                                             3 tunnor.
G.  Tallmoo dito,                                                     9 tunnor.
H.  Krögare wreeten tallmoo och granjordh,            3 tunnor.
J.  Commissarien Barcks haga af dito jordhemon,    3 tunnor.
K.  Crone gardz1 wreeten af dito jordhemon,                  10 cappar.
                          Ängarna.
L.  Lillängen eller norrängen, mossbotten af starr mycket sanck ey heller
     barandhe2 grässwäxt, kan bergas i medhelmåttige hööåhr, 14 sommar lass.
M.  Stoorängen något mossachtigh af starr och hårdhwall,     142 sommar lass.
N.  Skough till dhenne by finnes till nödhtorfftigh gierdzle och weedhebrandh, een lijten hest-
     hage till hwardera gården, men icke någon dugelig timberskough eller löfskough, lijtet och
     ringa fiske, allenast ett stööt nootwarp till hwardera gårdhen. Muhlbete moste
     dhe elliest tillijta grannarna om medhan skougzeldhen för någon tijdh sedhan förskiämbdht
     dhess muhlbete och är dher nu allenast bara skallota bergen, inga flere lägenheeter.
             Grannarnas åhrliga uthsädhe effter jordhemonerne.
                                                   1 graden.          3 graden.          4 graden.          4 graden.          Höö af ängarna sommar lass.
                                                tunnor. cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar.  1 graden.   2 graden.
1.  Commissarie wählborne Oloff Barck                                                              wreetarna.
     skatte, 15 öre 8 penningar,    7.        15.         2.        14.          1.       20.         3.                      24 1/2.      28.  5 1/2 Säthan
2.  Giestgifwaren Johan Persson
     skatte 18 öre 4 penningar,    9.        18.         3.          4.           1.      24.         3.                      29.           24.  6. Säthan.
3.  Änckian hustru Kierstin, crone
     14 öre 8 penningar,              7.        14.         2.        14.           1.      20.                10.             22 1/2.      26.  4 1/2. Säthan.
                             Summa,     24 1/2.      8.         5.                        6.      10.                76.             80.


_____________
1Fel för gårdz.
2Fel för bärandhe.