A19:140               Beskrifningen.

     Richbasta beståår af 2:ne hemman, 1 crone och 1 frelse.

A.  Åkeren dhet ena åhret är leermylla till,                     28 tunnor.
     Skougzjordh,                                                            3 tunnor.
B.  Dhet andra åhret leermylla,                                      26 tunnor.
     Skougzjordh,                                                             1 tunna.
C.  Wreetarna af skougz och moojordh mycket steeniga, 7 tunnor.
D.  2:e torp, dhess åker af dito jordhemon,                      5 tunnor.
                                                                                                                                70 tunnor in alles
     Nota Bene. Åhrligit uthsädhe af dhen besta jordhemon kan här för dhen                begge åhren
     steeniga och dhen olendiga åkermarcken skull högre rächnas än                             medh torpen.
     till 27 tunnor och sougzjordh 3 tunnor.
E.  Ängen sunnan för westra giärdhet dehlz hårdhwall till,      14 sommar lass.
     Dehlz star,                                                                            10 sommar lass.
F.  Item een lijten ängh nedhan för wreeten af grof starr,               7 sommar lass.
G.  Stoor ängen sunnan för landzwägeen dehlz skarp hardhwall1
     medh buskasie bewäxt,                                                  20 sommar lass.
     Dehlz grof starr,                                                                    16 sommar lass.
H.  Torparens ängh af mossbotten mycket sanck,                         6 sommar lass.
J.  Skough till gerdzle och weedhebrandh effter nödhtorfften,
     men ingen synnerlig beetz marck, sampt en skarp och
     berghachtigh haga till hwardera gårdhen, intet fijske.
K.  Een lijten nyss anlagdh trägårdh af apall, kiörsbärs och plommonträän unga.} Dhetta hörer sätterijet
L.  2:ne små humblegårdhar nyss anlagde om 4 á 500 kupor.                            }   till.

                   Grannarna.
1.  Crone gårdhen, 8 oresland2,                       13 1/2 tunna.   4 tunnor.  17.   19 1/2 sommarlass.
2.  Frelse gardhen3, 8 öresland,                       13 1/2 tunna.   4 tunnor.  17.   19 1/2 sommarlass.
                                                    Summa,      27 tunnor.      8 tunnor.  34.    39.
M.  Desse tegar af ängen höra undher Eekams gårdh i Håbo häradh och Wassunda sochn.
N.  Dhesse ängz tegar höra undher skatte gårdhen i Tuna i Ahlsijke sochn, Ehringhundradz häradh.


______________
1Fel för hårdhwall.
2Fel för öreslandh.
3Fel för gårdhen.