A19:142                Beskrifningen.

     Tållsta beståår af 3 hemman af hwilka 2 crone hemman och 1 skatte-
         hemman, alle hemman i byn lijka stoora á 8 öresland.
A.  Åkeren dhet ena åhret leermylla lijtet sandblanda grundh
     och bergachtig jordhemon, sampt rödhmoo och jäsjordh
     sanck,                                                                       30 tunnor.
B.  Dhet andra åhret dito jordhemon,                              30 tunnor.
C.  Ängarna af hårdhwall och starr då medhelmottige
     höö åhr äro, kan bergas höö till,                        60 sommar lass.
     Här af flyter åhrligen på hwardhera åhret af 1 graden 15 tunnor, 3 graden 2 tunnor, 4 graden 13 tunnor,
     ängh hardhwall1 af 1 graden 48 sommar lass, 2 graden 12 sommar lass höö.
D.  Wreetarna altför låghländta och kunna intet såås, emedhan wattnet
     gåå öfwer dhem höst och wåår.

     Ingen skough är till dhenne by, så stoor som dhe kunna giöra en
     harftinna eller badhewedia af uthan kiöpa för penningar
     af sine grannar, intet muhlbeete uthan wreetarna och
     trädhzgiardhe2, sampt och en lijten skarp sähltehage tofwig, intet
     fiske eller någon lägenheet, uthan allenast åkeren och dhen lijlla ängen,
     komma och ey heller nagon3 wägz uthom sin giardhes4 giardzgårdh5.

                           Grannarna.                                                                                  Höö af ängarna.
                                                                                                                              hårdhwall.  starr.
                                                 1 graden.      3 graden.           4 graden.                1 graden.  2 graden.
1.  Erich Ifwarsson, skatte,       5 tunnor.      21 1/3 cappa.  6 tunnor 21 1/3 cappa. 16 lass.   4 lass.
2.  Skiärsantz booställe, crone, 5 tunnor.      21 1/3 cappa.  6 tunnor 21 1/3 cappa. 16 lass.   4 lass.
3.  Erich Pärsson, crone           5 tunnor.      21 1/3 cappa.  6 tunnor 21 1/3 cappa. 16 lass.   4 lass.

______________
1Fel för hårdhwall.
2Fel för trädhziärdhe.
3Fel för någon.
4Fel för giärdhes.
5Fel för giärdzgårdh.