A19:144              Beskrifningen.

     Skieählby beståår aff 1 eenstakat hemmanet hans höghgrefliga escellentns
               herr Gyllenstolpes.
A.  Åkeren dhet ena åhret leermylla lijtet sandh och klapperblanda,  10 1/2 tunna.
a.  Sandh moo dito,                                                                           3 1/2 tunna.
                                                                                                                      14.
B.  Dhet andra åhret leermylla lijtet sandh och klapperblanda,           10.
b.  Sandh moo dito,                                                                           3 1/2 tunna.
                                                                                                                      14.
C.  Ängh hema wedh byn medh en slåtter hage hwarest kan
     bergas i medhelmottige hööåhr,                                            13 sommarlass.
     En ängh belagen1 wedh Mehlösa kongzängh,                         6 sommar lass.
                                                                                                           19 sommar lass.
D.  Skough till gierdzle och weedhebrandh, godt muhlbeete,
     een lijten beetzhage, intet fijske.
     Åboen Lars Ehrsson uthsåår åhrligen effter jordhemonnerne.
     Af 1 graden 10 tunnor, 4 graden 3 1/2 tunna, höö hårdhwall 1 graden 14 lass, starr 2 graden 6 som-
     mar lass.

_______________
1Fel för belägen.