A19:146                   Beskrifningen.

     Norby beståår af 2:ne hemman, 1 crone, wählborne capiten herr Gustaff
             Thegenskyldz boställe och ett skatte.
A.  Åkeren dhet ena åhret beståår af leermylla, sandhmylla,
     grundh och mycket stenigh jordh en dehl, sampt
     moojordh och jässjordh,                                     16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret dito jordhemon,                       16 tunnor.
C.  Ängiarna dehlz hårdhwall wedh giärdzgårdarna
     nermast giärdherna och doch 3:ne dehlen starr
     och kråkfoot, kan betygas höö då medhelmåttige
     höö åhr äro,
     Åhrligit uthsädhe till heela byn, af 1 graden 7 tunnor, 3 graden 5: 16 cappar, 4 graden 3: 16.
     Höö af ängiarna, 1 graden hårdhwall 26 sommar lass, starr och kråkfoot 54 sommar lass.

                               Grannarna.                                                                                         Höö sommar lass.
                                                                  1 graden.  3 graden.                 4 graden.       1 graden.   2 graden.
                                                                                                                                      hårdhwall. starr kråkfoot.
1.  Crone, capitens booställe, 10 öresland. 4 tunnor. 3 tunnor 6 cappar. 2 tunnor 16 cappar. 16.      34.
2.  Satte1, Per Larsson,           6 öresland. 3 tunnor. 2 tunnor.                 1 tunna.                   10.      20.

     Skough finnes intet wedh dhenne by, hwarcken till gierdzle eller wedhe-
     brandh, uthan en fiell som ligger 3/4 mijhl dher ifrån i Frösslunda sochn,
     dhen dhe intet gangen hafwa uthaff emedhan han alldehlest är uthhuggen,
     intet muhlbeete uthan wedh trädzgiardhet2, ett lijtet jagstelle medh
D.  ahlbyske uthi, så sancht at dher intet creatur kan berga sigh uthi, är ey heller
     dher nagon3 beet uthan bahra swarta sencka marcken och watten, haar altså
     dhenne by hwarcken skough eller muhlbeet annat i trädzgiärdhet.
E.  Een lijten änghz uhrfiell som kommer Lunda Prestegårdh till,
     kan bergas starr 1 1/2 sommar lass.


______________
1Fel för skatte.
2Fel för trädzgiärdhet.
3Fel för någon.