A19:150                    Beskrifningh.

     Ytter Näas1, wählborne herr majorens Johan Apelboms sätterij, nu
     reducerat och hålles rustningh före.
A.  Åkeren dhet ena åhret leer mylla,                       14 1/2 tunna.
     Dito moojordh,                                                    6 1/2 tunna.
                                                                                               21 tunna.
B.  Dhet andra åhret leer mylla,                               12 tunnor.
     Dito moojordh,                                                    6 tunnor.
                                                                                              18 tunnor.
C.  Ängh een dehl tofwigh och een deehl släät hårdhwall,                   32 sommar lass.
     Mossbotten något sanckachtigh,                                                   16 sommar lass.
                                                                                                                 48.
D.  Skough och muhlbeete är till dhenna gårdh till dhess nödtorfft, sampt
     så medh sommar som winter nooth och några katzställen,
     hage är här och till byn.

     Åhrligtt uthsädhe blifwer af dhen besta jordhmon 13 1/4 tunna, af dhen sembsta 6 1/4 tunna.
     Ängh hårdhwall 32 sommar lass och starr 16 sommar lass höö.

________________
1Fel för Nääs.