A19:151(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Wall by uthi Waxahla sochn,
ditto häradh.


                 Beskrifningen.

     Wallby beståår af 2:ne crone hemman, begge lijka stoora á 4 öres landh hwardera.
A.  Åkeren dhet ena åhret godh leer mylla,               6 1/2 tunna.
B.  Moojordh,                                                       11 3/4 tunna.
                                                                                          18 1/4.
C.  Dhet andra åhret godh leermylla,                        8 1/2 tunna.
D.  Moojordh,                                                      19 1/4 tunna.
                                                                                          27 3/4.  
E.  Ängen mossbotten hårdhwall á 1 lass på tunlandett berächnat, 6 sommar lass.
F.  Een skarp slåtterhage á 1/2 lass på tunlandett,                          2.
G.  Trenne slåtterteppor á 2 lass på tunlandet,                              8.
                                                                              Summa,      12 lass.
     Här af är åhrligit uthsädhe, leer mylla 7 1/2 tunna, moo 15 1/2 tunna.
                                                                        Godh.
                Grannarna.                                       leermylla.     moojordh.      höö.
1.  Peer Tomsson, 1 crone, såår åhrligen,       3 3/4 tunna. 7 3/4 tunna. 8 sommar lass.
2.  Oloff Andersson, 1 crone, såår ahrligen1,  3 3/4 tunna. 7 3/4 tunna. 8 sommar lass.

     Ingen skough eller muhlbeete, intet
     fijske, uthan en skarp beetzhage littra, uthan
     moste om skough, weedhebrandh och giardzle
     tillijta andra för penningar.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Jädra äghor mötha.
Siählby äghor mötha.
Swija äghor mötha.
Skiäfwi äghor mötha.
Skiählby egor.
Skiäfwi äghor mötha.
Öhrjord.
God leerjordh.
Skiäwij ägor.
Öhrjord.
Een skarp beetz hage.
Walla.
Skiäfwi åker.
Swedia hagor möta.
Skiäfwij ägor.
Waskesta giärde mötha.
Waskesta åker-fiell denne.
God leerjord.
Skarp och tofwig hårdwallz äng med mossbotten.
Een skarp beetz hage.
Båhlstena häfde.
Waskesta giärde.
Waskesta åker denne.
Tofwig hårdwallz äng med mossbotten.
Waskesta åker stycke.
Siöhlsta äghor mötha.
Båhlsta giärde möther.

__________
1Fel för åhrligen.