A19:153(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Skiäggesta uthi Litzlena sochn,
Trögdh häradh.


              Ägornas beskrifning.

     Skiäggesta beståår af 2 hemman, 1 skatte och 1 crone.
A.  Åkeren dhet ena åhret i norrr giärdhet leer och klaper
     jordh,                                                                13 tunnor.
B.  Moojordh,                                                          5 tunnor.
                                                                                      18 tunnor.
C.  Dhet andra åhret i södher giärdhet af dito jordhmon,  18 tunnor.
D.  Ängh till skatte gårdhen enskijllt,                            73 sommar lass.
E.  Ängh till cronegårdhen enskijllt,                              16 sommar lass.
F.  Ingen skough, nödhtorfftigt muhlbete i hagarna
     och inga fleere lägenheeter.

1.  Uthaff dhetta åhrliga uthsädhet såår skattebondhen som äger 17 öre
     och 20 penning landz jordh åhrligen, af besta jordhmon 10 tunnor och af dhen sembre 3 1/4 tunna
     och höö hårdhwall på sin ängh, hårdhwall 24 2/3 sommar lass höö och 24 1/3 lass starrhöö
2.  Cronebondhen såår åhrligen som äger i byn 6 öresland jordh, af besta jordhmon
     3 tunnor, af dhen sembre 1 3/4 tunna och höö hårdhwall af lillängen 10 2/3
     sommar lass och starr 5 1/3 sommarlass.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


(Karttext:)
Härads allmenningh möther.
Kalf täppor.
Fiskewijks ägor mötha på denne sijdhan.
Skiäggesta.
Grillby ägor mötha.
Små een och graan buskar.
Willberga äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.