A2:10-11


(Rubrik:)  Olands häradh  Tuna sochn

Notarum explicatio

A   Myszinge ähr  3 hemman.
      Alle tilhopa         48 öressland
B   Uthsäde till hele byen  det ena
      åhret                                               33 tunnor
C   Uthsäde i een wret till samma åhr     9 1/2 tunna
D   Uthsäde det andra åhret                   37 tunnor
E   Hårdhewalss höö aff byengen           24 lass
F   Hårdhewalss höö aff eet
      engestyckie                                     30 lass
G   Höö aff eet engestycke medh
      måssebåtten beblandat                    14 lass
H   Höö aff eet engestycke medh
      måssebotten  beblandat                   10 lass
I    Höö aff eet engestycke medh
      måssebotten beblandat                     12 lass

      Till denne byen ähr
      skogh till wedh och
      giärssle, mulebete
      till nödhtörften

      Specialis explicatio

1    Norre gården ähr skatte       14 öressland
      Uthsäde till denne gården
      Det ena åhret                                     12 3/8 tunnor
      Det andra åhret                                  10 3/4 tunnor
      Höö till denne gården                          26 lass
K   Tuå engestycken till denne
      gården                                                6 lass

2    Millangården ähr skatte   21 öressland
      till millangården ähr och een
      uthiordh            1 örisland 1
      Uthsäde till denne gården det
      ena åhret                                            18 9/16 tunnor
L    Uthsäde på uthiorden till
      samma åhr både medh brukat
      och obrukat åker                                2 1/4 tunna
      En wret till samma gårdh
      affrijtat  och noterat medh
      A     Folio 12                                     3/4 tunnor
      Uthsäde till denne gården det
      andra åhret                                        16 3/4 tunnor
      En wret till samma åhr
      huilken ähr affrijtat och
      noterat med  B  folio 12                      1/2 tunna
      En wret till samma åhr huil-
      ken ähr affrijtat och note-
      rat med  D   folio 12                           2 tunnor
M   En wret till samma åhr                        1/8 tunna
      Höö till detta hemman aff
      byengerna tilhopa                               39 lass
      Een engh huilken ähr affrijtat
      och noterat med   E  folio 12              12 lass
      Een engh huilken ähr affrijtat
      och noterat med   C  folio 12              4 lass
N   Een måsse huilken ähr litit
      berande till                                         16 lass
      Till denne gården ähr een ödes
      quarn stelle som kan gå lijtit
      höst och wåår

3   Söder gården ähr skatte    13 örissland
           
     Uthsäde till denne gården det ena åhret  11 1/2 tunna
     En wret till samma åhr affrijtat och
     noterat medh   F  folio 12                       1 tunna
     Uthsäde till samma gårdh det an-
     dra åhret                                               10 tunnor
     Höö aff by enger na                              24 lass
O   Eet enges stycke till                             14 lass
P   Eeet engestyckie till                               4 lass

     Till denne gården ähr een hiul
     quarn som går höst och wåår

(Karttext:)
Myssinge siön
Moo jord
Moo jord
Leer mylla
Leer myll la
Moo jord
Leer mylla
Grund jordh
Grund jord
Elter siön
Grund jord
Leer mylla
Leer myl la
Grund jord
Bärby2 ägor på denna sijdhan
Moo jord
Leer mylla
Grund jordh
Leer myl la
Moo jordh
Rycklinge ägor på  denna sijdhan
Scala ulnarum

_____________
1
örisland ms
2 Barby ms