A2:100


(Rubrik:)   Olands häradh

      Notarum explicatio

      Denne uthiordh Lilla Steen-
      sunda benämdh i Nälning
hun-
      drats häradh och Bladhåker
      sochn belägit ähr    6 örissland
      Huilken uthiordh ligger till
      tuenne gårder i Wäskinge
      som ähr medh 2 och 3 noterade
      2 2/3 öressland lijka myckit
      huard ena och den andre delen
      aff uthiorden ähr  3 1/3 öressland
      huilken ligger till Stora
      Steensunda i Ekeby sochn
      och Frössåkers häradh

A   Uthsäde på uthiorden det
      ena åhret                                12 1/2 tunna
B   Det andra åhret                        6 1/4 tunna
C   Höö aff Lille engen                  16 lass
D   Höö aff den andre engen          28 lass
E   Een engh till den gården
      Weskinge medh 2 noterat        6 lass1
      specificerat folio
F   Een eng till den gården i Weskin-
      ge med 3 noterat specifi-
      cerat folio

      Till denne uthiordh
      ähr skog till wedh och
      gierssle, mulebete till
      nödhtörfften

Specialis explicatio

Uthiorden som ligger
till Wäskinge ähr
specificerat på Wäskin-
ge affrijtning folio 98.
Uthsäde på uthiorden
till Stora Stensunda
det ena åhret         6 15/16 tunne
Uthsäde det andra
åhret                     3 1/2 tunna
Höö till uthiorden
                            24 lass

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Stora Stensunda ägor på denne sidhan
Leer mylla
Grund jord
Grund jordh
Weskinge2 ägor på denna sijdhan
Weskenge ägor på denna sidhan

____________________
1 Suddat 6 lass
2 Weskenge?