A2:101


Adelunda sochn
utaf
Adellunda sochn
och
desse efterfölljande elfwa arck äro för
åhr 1645 förfärdigadt och inlewereradt
af
lantmätaren Johan Thoring, såsom och
af
Morkarla sochn säx ark,
in alles 17 regal ark,
utaf benemte1
Thoring

________________
1 ?