A2:102-103


(Rubrik:)   Adelunda sochn   Olandhz häradt

      Notarum explicatio

                                                             öre   penningar
      Marma ähr 6 heman                         29     20
      Uthsäde till hela byen det ena åhret   38 1/2 tunnor
      Det andra åhret                                36 tunnor
      Höö åhrlighen till hele byen               179 lass

      Til denne byen ähr ringha lägenheet
      medh skogh, mulbete, och andra nyttig-
      heetar.

A   Erich Oluffson, skattehemman            5 1/3 öress
B   Uthsäde det ena åhret                        7 tunnor
C   Det andra åhret                                 6 1/2 tunnor
D   I wretar                                            2 1/2 tunnor
      Höö, åhrlighen                                  32 lass
      Humlegårdh                                      200 stenger
W   Til detta hemman ähr sqwalteqwarn
      som gåår höst och wår.

E   Oluff Erichson, chronehemman           5 1/2 öres
B   Uthsäde dett ena åhret                       7 1/8 tunnor
C   Dett andra åhret                                6 5/8 tunnor
F   I wretar                                             1 1/2 tunno
r
      Höö åhrlighen                                    33 lass
      Humblegårdh                                     100 stenger

G   Erich Persson, frelssehemman under wälborne I-
      sach Axelsson på Ona                       4 1/2 öres
B   Uthsäde det ena åhret                        5 3/4 tunnor
C   Det andra åhret                                 5 3/8 tunnor
H   I wretar                                            2 tunnor
      Höö, åhrlighen                                  26 lass
      Humblegårdh                                   100 stenger
T   Wäderqwarn

7    Anderss Bänghtsson, frelssehemman under wälborne
      Johan Lilliehöck                                 4 öress
B   Uthsäde dett ena åhret                       5 1/8 tunnor
C   Det andra åhret                                 4 7/8 tunnor
K   I wretar                                            1 1/4  tunnor
      Höö åhrlighen                                   25 lass
      Humblegårdh                                    80 stenger

NB  Denne engessfiell kommer hele byen i
      Foohammar till, och drager höö         10 lass
      Foohammar fins folio 87 och ähr denne eng
      der ochså afritat och describerat

L   Oluff Matzsons hemman
      Skattehordh1                    3 1/2 öress
      Cronoiordh
.
                     4 öress     7 1/2 öress
B   Uthsäde det ena åhret                       
9 3/4 tunnor
C   Det andra åhret                                 9 tunnor
M   I wretar                                           1 1/2 tunnor
      Höö åhrlighen                                   46 lass
      Humblegårdh                                   250 stenger

N   Staffan Oluffson chronehemman      3 öress

B   Uthsäde dett ena åhret                     3 3/4 tunnor
C   Det andra åhret                               3 5/8 tunnor
O   I wretar                                           3/4 tunnor
      Höö, åhrlighen                                17 lass
      Humblegårdh                                  50 stenger

P   Desse wretar haffuer een huss-
      man uptagit aff  bydssens2 ägor         1/2 tunnor
Q   Denna wretar brukass under
      Adellunda Klockarebooll, och
      ähre belägne på denna bysens
      äghor                                             2 1/4 tunnor
R   Denna qwarn brukass under
      Adellunda Prästebooll
S   Denna qwarn brukass under
      Adellunda Klockare booll så län-
      ge
Marma by dhet tillåter

(Karttext:)
Här mötter Hammarby äghor
Swagh leer iord
Lill engen
Skarp hårdwalss engh 9 lass
Oluff Matzsons betess hagar
Leer blan-dat iordh
Leer iordh
Leer blandat iordh
Betesslött3 till hele byen
Leer blandat iordh grundh och stenigh
Grund iordh
Leer iordh
Leer iord
Giädessby äghor på denna sijdan
Sanck swart mylla
Leer blan-dat iordh
Leer iordh
Leer mylla
Swagh iord
Sank iordh
Leer mylla
Olandz åån
Hård walss engh Storengen 170 lass
Leer mylla
NB  der ähr een bonde blifue brådödh när han gich från kyrkian?4  
Odughligh måssa
Adellunda Prästegårdhz5 ägor
Leer iordh
Hård walss engh
Fohammarss engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

_____________________
1 Fel för skatteiordh?
2 Fel för byssens?
3 Fel för betesslott?
4 Texten mycket svårtydd med vissa tveksamheter
5 Pästegårdhz ms