A2:106-107


(Rubrik:)   Olandz häradt  Adelunda sochn

      Notarum explicatio
      Sydinge Ösby    3 hemman

A   Wästergården ähr frelse undher sal1 her Class
      Flemmings godedh2 Hessleby                               4 1/3 öress
B   Uthsäde det ena åhret                                            8 1/8 tunnor
C   Det andra åhret                                                     8 5/16 tunnor
      Höö aff engen och giärdet                                     16 lass
D   Wretar uthsäde                                                     1/2 tunnor
E   Humblegårdh                                                         200 stenger
F   Betesshagha                                                          1
G   Wäderqwarn                                                        1
H   Norregården  skattehemman                                6 öress
B   Uthsäde det ena åhret                                           11 1/4 tunnor
C   Det andra åhret                                                    11 11/16 tunnor
      Höö aff enghen och giärdet                                   28 las
7    Tomptar och kalffuetäppor
K   Humblegårdh                                                       200 stenger
L   Wäderqwarn                                                        1
M   Södergården skattehemman                                5 2/3 öress
B   Uthsäde det ena åhret                                          10 5/8 tunnor
C   Det andra åhret                                                   11 tunnor
      Höö aff enghen och giärdet                                  26 lass
N   Wretelandh                                                         3/4 tunnor
O   Slåttehäghna                                                       2 lass
P   Täppor eller tompter                                          
Q   Humblegårdh                                                     200 stenger
      Uthängh i Mälby äghor finss specificerat3 folio 108 med rödt  F    1 lass

      Till denne byen ähr skogh till löff, wedh och
      giärssel, mulbete till nödhtorfften,

B   Summa uthsäde det ena åhret                             30 tunnor
C   Det andra åhret                                                 31 tunnor
      Höö åhrlighen till hela byen                                70 lass

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Sandh iordh
Sandh
Sand iordh
Sydinghe äghor
2 lass
Sand iord
Mälby äghor
Suardt4 mylla myckett sank
Sandh iordh
Leerblandat iordh
Mosse botn
Måssebotn
Sand mylla
Sand iordh
Öriordh
Här på denna sij-dan mötter Ingewasta byss äghor i Eekeby sochn
Suart mylla
Stor engen höö 70 lass
Sank
Swart mylla
Mossigh engh
Lind
Lind
Sandh
Sandh
Leermylla
Sandiordh
Sandh
Grof
Toffuigh och måssigh engh
Mällby äghor på denna sijdhan
Leer blandat iord
Hårdhwalss engh
Här mötter Hagerbergha äghor på denna sijdan

______________________
1 Förkortning för Salig?
2 Fel för godsedh?
3 specifcerat ms
4 Kladdiga och svårtydda bokstäver