A2:108


(Rubrik:)   Olandz häradt

      Notarum explicatio

A   Mälby skattehemman                                       9 1/3 öress
B   Uthsäde det ena åhret                                      11 1/2 tunnor
C   Det andra åhret                                               15 tunnor
D   Uthsäde i twenne wretar                                  2 1/4 tunnor
P   Höö aff enghen                                                24 lass
E   Denne enghss fiäl lyder till Sydinghe alle tree
      gårderna höö aff samma fiäl                             3 lass
  
      Til denna gårdh ähr godh åker, elack engh, in-
      gen skogh mulbete eller andra nyttigheeter finss
      här till, uthan huadh aff andra byarss tillåtelse
      åthniutess.

F   Denne engessfiell lyder till Södergården utij
      Sydinge Össby drager höö      1 lass

(Karttext:)
Sydinghe äghor på denna sijdan
Sanck leer iordh
Lind
Sanck swart mylla
Öriordh
Betess hagha
Leer blan-dat
Sandh blandat
Grundh iord
Sydinghe Össby äghor på den-na sijdan
Liten hägna
Leer blandat
Toffuigh engh
Lind
Sydinge egor
Sand iord
Skarp hårdhwalss engh
Hage-ber-ga äghor på den-na sijdan
Hage berga ägor