A2:110-111


(Rubrik:)   Olandz häradt           Adelunda sochn

      Notarum explicatio

      Gålwestadh ähr 6 hemman                                47 1/2 öres
A   Uthsäde till hele byen det ena åhret                    49 tunnor
B   Det andra åhret                                                 48 tunnor
C   Höö till hela byen                                              240 lass

D   Skattehemman                                                  9 1/2 öres
A   Uthsäde det ena åhret                                       9 3/4 tunnor1 
B   Uthsäde det andra                                             9 3/8 tunnor
C   Höö till detta hemman                                       50 lass
      Humblegårdh                                                    200 stenger
      Wäderqwarn                                                     1
F   Frelse gårdh sal2 Isach Axelsons på Ora              8 öres
A   Uthsäde det ena åhret                                         8 1/4 tunnor
B   Det andra åhret                                                   8 1/8 tunnor
C   Höö                                                                    40 lass
      Humblegårdh                                                      180 stenger
      Wäderqwarn                                                       1

H   Frelssegårdh sal2 Isach Axelsons på Ora               8 öress
      Uthaff denna 8 öresslandh ähr een skatte uthiord   1 öress

A   Uthsäde det ena åhret                                           8 1/4 tunnor
B   Uthsäde dett  andra åhret                                      8 1/8 tunnor
C   Höö                                                                     40 lass
      Humblegårdh                                                       180 stenger

I    Frelsegårdh sal2 Isach Axelsson på Ora                5 öress
      Ähr och een skatte uthiordh uthi detta hemman     4 öress  {  9 öressland

A   Uthsäde det ena åhret                                          9 3/8 tunnor
B   Det andra åhret                                                    9 3/16 tunnor
C   Höö                                                                    45 lass
      Humblegårdh                                                      185 stenger
      Wäderqwarn                                                       1

L   Academia hemman                                               8 öress
A   Uthsäde det ena åhret                                          8 1/4 tunnor
B   Dett andra åhret                                                   8 1/8 tunnor
C   Höö                                                                     40 lass
      Humblegårdh                                                       180 stenger
      Wäderqwarn                                                        1

N   Frelssegårdh sal2 Isach Axelssons på Ora             5 öress
A   Uthsäde det ena åhret
                                                        5 1/8 tunnor
B   Dett andra åhret                                                   5 1/16 tunnor
C   Höö                                                                     25 lass

      Skogh till wedh och giärdsle, mulbette till
      nödhtörfften.

F   Uthi detta frelsse hemman äghor wälborne
      fru Britta Delagardie på Sätuna                             4 öress

(Karttext:)
Här mötter Swijstadhz äghor
Swart mylla
Swart mylla
Här mö-ter Torsun-da äghor
Swart mylla
Swart mylla
Swart myl-la
Leer myla
Leer mylla
Leer mylla
Hårdh walss engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

______________________
1 3/4 förtydligat utanför kolumnen
2 Salig ms