A2:14-15


(Rubrik:)  Olands häradh  Tuna sochn

Notarum explicatio

A    Sarringe ähr 5 hemman.  Alle
      tilhopa            24 öressland
B    Uthsäde till hele byen i södra gierdet      35 tunnor
C    Uthsäde det andra åhret                        26 tunnor
D    Höö aff norreengen halffparten hårdh
      wall och halffparten små starr                 80 lass
E    Höö aff stoor engen halffparten hårdh
      wall och halffparten små starr                100 lass

      Till denne byen ähr skogh till
      wedh och giärssle timber
      lijtet, mulebete till nödhtorfften

      Specialis explicatio

1    Första gården  ähr skatte        4  öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret     5 13/16 tunna
      Uthsäde på nogra wretstycken till sam-
      ma åhr huilka ähra  affrijtade och  notera-
      de medh  D  folio 13.                                4 1/4 tunna
      Een obrukat wret affrijtat och noterat
      medh  G  folio 16.
                                      3/4 
tunnor
      Uthsäde till samma gård det andra åhret     4 5/16 tunnor
      Een wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  B  folio 13                      1 tunna
F    En wret till samma åhr                                1 1/2 tunna
G    En wret till samma åhr                                  7/8 tunnor
H    En wret till samma åhr                                  1/2 tunna
I     En wret till samma åhr                                  3/4 tunnor
      Höö till samma gårdh                                   30 lass
      Een skogs engh till denne gårdh affrijtat
      och noterat medh  G  folio                           30 lass
      Een enges haga till denne gårdh affrijtat
      och noterat medh  D  folio 13                       2 lass

2    Den andra gården ähr frelsse        5 örissland
      Uthsäde till denne gård det ena åhret             7 1/4 tunna
K    En wret till samma åhr                                  3 3/4 tunnor
      Uthsäde till samma gårdh det andra
      åhret                                                             5 3/8 tunnor
L    En wret till samma åhr                                   3 3/4 tunnor
      Höö till samma gårdh                                    38 lass
      Een skogs engh till samma gården affrij-
      tat och noterat medh  E  folio 16                     7 lass

3    Den tridie1 gården ähr frelsse     4 1/2 öressland
      och ähr i samma  4 1/2 örissland  een skatte
      uthiordh  2/3 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret            6 9/16 tunna
      En wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  A  folio 16                           3/4 tunnor
      Uthsäde till samma gårdh det andra
      åhret                                                                4 7/8 tunnor
M   En wret till samma åhr                                      3 1/4 tunna
N    En wret till samma åhr                                        7/8 tunnor
      Höö  till samma hemman                                  34 lass
      Een skogs engh huilken ähr affrijtat
      och noterat medh  H  folio 16                            5 lass

4    Den fierde gården ähr crone    5 öre och 6 pengland
      Uthsäde det ena åhret                                        7 5/8 tunnor
O   En wret till samma åhr                                          1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                     5 11/16 tunnor
P    En wret till samma åhr                                        1 tunna
      En wret till samma åhr  affrijtat och
      noterat medh  A  folio 13                                    1/2 tunna
Q   En obrukat wret till                                             1/4 tunna

      Een wret affrijtat och
      noterat med  E  folio 13                1 tunna
      Höö                                             39 lass
      Een skogs engh till samma
      gårdh affrijtat och
      noterat med  F  folio 13                 7 lass

5    Fempte gården ähr
      crone 5 öre och 6 pengland        
      lijka medh förste
      gården i åker och engh
R    En wret till                                     3/8 tunnor
S    Een wret till samma
      gård                                     5/8  tunnor
T    Een wret till                                   1/2 tunna
      Een wret huilken ähr
      affrijtat och noterat
      medh  C  folio 13.                        3 tunnor
      Een obrukat wreet
      affrijtat och noterat
      medh  F  folio 16.                         1/4 tunna
      Een skogs engh huil-
      ken ähr affrijtat
      och noterat med  B
      folio 16                                        12 lass
      Een enges hagha huil-
      ken ähr affrijtat
      och noterat med
      C  folio 16                                     4 lass

(Karttext:)
Wittia ägor på denna sijdhan
Tuna Kyrkiobyens ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl la
Leer myl la
Leer myl la
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl la
Leer mylla
Scala ulnarum
                                                            
_______________
1tredje ms
2 penningland  ms