A2:146-147


(Rubrik:)    Olandz häradt  Morkare sochn

      Notarum explicatio

      Swänssarfwe  1 skate hemman         8 öres
A   Uthsäde däth ena åhret                     7 1/8 tunnor
B   Uthsäde däth andra åhret                  7 1/4 tunnor
C   Höö af engen                                    100 lass
      Humblegårdh                                    80 stänger

      Till dätha hemmanet är skogh så
      myket som här specificerat ähr.
      Mulebet till nötorfften.

      Een uthjordz ängh i Mårtenskula
D   Höö aff samma engh                         8 lass

      Än hafwer Anders Bengtson i
      Wässby i Alunda soken en uth-
      jordz ängh i samme Mårtenskulen
      och är specificerat folio
E   Höö aff samme ängh                        8 lass

      Nok een uthjordz engh som hether
Drunssby kommer ( ? ass )  ( ?  sån) och Bänt1
      i Skoby till i Alunda
      soken, och är specificerat folio2
F   Höö aff samme ängh                       24 lass

      Nok en uth jordz ängh som
      kommer Anders Person i Lödeby
      till i  3  Alunda  soken och
      är specificerat folio  och
G   kallas Nikare ängen                       10 lass

(Karttext:)
Bote by ägor på dänne sidan
Östanåå ägor på dänne sidan
Hårdh wall
Hårdh wall
Söderby ägor på dänne sida
Söderby4 ägor på dänne sidan
Hårdh wall
Små star ängh
Sandh jordh
Skogh till Mårten-skulan
Skogh till Swenss-arfve
Lödeby änger på dänne sidan
Boteby ägor på dänne sidan
Skogh till Swans5-arfwe
Måsse ängh
Måssängh
Klaper jordh
Swäns-arfwe
Måsse ängh
Måse ängh
Swart mylla
Swart jordh
Bäke kuarn
Lindh
Druns byn
Små star ängh
Måsse ängh
Sank måsse ängh
Hårdh ängh
Skogh till Swensarfwe
Nikare ängen
Små
Skogh till Swänsarfwet
Smålanda ägor på däne sidan
Transätra ägor på dänne sidan
Hårdh walle
Lödeby ägor på dänne sidan

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

_____________________
1fel för Bängt?
2Ingen sidangivelse
3Morka överstrukit
4Soderby ms
5Fel för Swänsarfwe?