A2:149


(Rubrik:)   Morkare sochn

      Notarum explicatio

      Pinga eth skate hemman              6 öres
A   Uthsäde dät ena året                    6 1/2 tunnor
B   Uthsäde det andra åhret               7 1/8 tunnor
C   Vreetes landh                               3/4 tunnor
D   Höö aff engen                              22 lass

      Nok små änge spiel som ära
      belägne wedh Boteby ängh och
      finnes specificerat folio om 152    8 lass
E   Uth jordh som kallas Swär-
      kels bolet                                      4 öres
E   Höö aff samma uth jordh                16 lass
F   Nok eth styke ängh som
      liger1 till hopa medh Klokar-
      bols ängh                                       4 1/2 lass
G   Humblegårdh                                 100 stänger

      Skogh och mulebet till all
      nötorfft.

(Karttext:)
Ler mylla
Norby äng< > på dänne sid< >
Bake stufwa
Skogh och uth mark
Hårdh wallz ängh
Östan åå ägor på däne sidan
Hårdh walz ängh
Bakestufwa
hårdh wal
Östan åå2 ängh på dänne sida
Swärkils bord
Kyrkio wreetherna på dänne sidan.
Boteby ägor på dänne sidan
Skogh och uth3  mark på dänna sidan.
 Moo jordh
Boteby ägor på däna sidan.
Swart mylla
Prästeby ägor på dänna sidan
Pinga
Kwalte qwarn

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum4 

________________
1Korrigerat?
2Ostan åå ms
3Härefter överstrukit ord
4Scala ullarum ms