A2:154-155


(Rubrik:)   Olandz häradt   Morkare sochn

      Notarum explicatio

      Åby 2 skate hemman
A   Uthsäde till hela byn dät ena åhret        20 1/2 tunnor
B   Uthsäde till hella byn det andra åhret    15 5/8 tunnor
     Vretes landh                                        1 1/2 tunnor
C   Höö aff engen åhrligen                         232 lass

      Till dänne byn är skogh och mulebet
      till all nötorfft sampt godh lägenheet
      både medh åker och ängh.

1    Norre gården skate hemman
A   Uthsäde dät ena åhret
B   Uthsäde dät andra åhret
D   Vreethes landh                                   7/8 tunnor
C   Höö aff engen åhrligen                        1161
      Miöll qwarn som faller tull effter

2    Södre gården skate hemman
A   Uthsäde dät ena åhret
B   Uthsäde dät andra åhret
E   Vreethes landh                                    5/8 tunnor
C   Höö aff engen åhrligen                        1161

(Karttext:)
Måsse ängh
Dy jord
Bakestufwa
Skogh och uth mark
Skogh och uth mark
Lindh
Lindh
Skogh och uth mark
Sand blandat
Sandh jordh
Sandh jordh
Swart jordh
Sandh blandat
Lindh
Lerblandat
Swart mylla
Tufwe ängh
Lindh
Hårdh wall
Hårdh wall
Norkulla ängh på dänne sidan
Skogh och uth mark
Swart mylla
Skogh och uthmark
Små star ängh
Små star ängh
Blöt ängh
Små star ängh
Måsse ängh
Skogh och uthmark
Halbygda ängh på dänna sidan
Bols ängh på däne sidan
Swart mylla
Bakestufua

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum
______________
1Tillskrivit senare