A2:170-171


(Rubrik:)   Morkar sochn

      Notarum explicatio

A   Bool skatteheman        1                        8 öresland
B   Östergärdet medh Wästerwreeten som och såes
      samma åhr uthsäde                                                11 3/8 tunna
C   Wästergärdet medh de andre wreterne som
      såes medh samma gärde uthsädhe                          13 tunnor
D   Byengen, mosswaldz och skönwaldz engh om höö  60 lass
E   Lillengen, måsswaldh om höö                                  7 lass
      Gärdes höö hwart åhr                                            10 lass
      Änn en skatte uthängh belägen wedh Halföres byen
      är  3 öresland och höö                                           21 lass
      Hwilkens qvantitet och qvalitet fins igen på
      Halföresbyens afrijtningh  folio 176
                                                                  _________________
                                                                 Summa        98 lass

F   Qwarn står på Söderkulla ägor.

      Till detta hemanet är skogh och mulebeet
      till nödhtårfften, intet fiske.

(Karttext:)
Åby ängh pro-ximé
NB 5 stena råå
Lerjord och mojord
Lerjord
Morkar kyrkia proximé.
Hallbygda engh proxime
Söderkulla engh proxi-mé

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum.