A2:18-19


(Rubrik:)   Olands häradh  Tuna sochn

      Notarum explicatio

A    Tuna Kyrkiebyen ähr 6 hemman, och ähr ett1 hemman
      lagt under Prästebolet till een behagligh tijdh.  Alle tilhopa   16 öresland
B    Uthsäde till hele byen det ena åhret i  wester giärdet          19 3/8 tunnor
C    Uthsäde i Kyrkie gierdet till samma åhr                             11 1/4 tunna
D    Uthsäde i wreten till samma åhr                                        14 1/2 tunna
E    Uthsäde till hele byen det andra åhret i södher giärdet        19 tunnor
F    Uthsäde i Lilla gierdet till samma åhr                                     8 tunnor
G    Hårdhewalss höö aff Wester engen                                    160 lass
H    Hårdhewalss höö aff Lille engen                                           40 lass

      Till denne byen ähr ingen skogh mulebete lijtit

      Specialis explicatio

      1.  Westra gården ähr frelsse     4 1/3 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret                              12 13/16 tunnor
      Uthsäde till samma gårdh det andra åhret                             7 5/16 tunnor
I     En wret till samman gårdh                                                      5/16 tunnor
      Uthsäde på tuenne wreter medh  K  noterade                          5/8 tunnor
      Uthsäde fieller i een wret medh  L  noterade                           3 1/8 tunna
      Een wret till samma gårdh affrijtat och noterat medh
      M  folio 17                                                                               3/4 tunnor
      Een wreet till samma gårdh affrijtat och noterat med L folio17.  1 3/8 tunna
      Höö till Wester gården                                                               55 lass
    
 2.   Den andra gården ähr skatte.   2 1/2 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret                                      7 tunnor

      Det andra åhret                                                                        4 3/16 tunna
      Een wret till samma åhr affrijtat och noterat medh  N  folio 17.  1 1/4 tunna
      Een wret till samma åhr afrijtat och noterat medh  D  folio 17.   1 3/8 tunnor
Q   Een wret till samma åhr                                                               3/8 tunnor
      Een wret till samma åhr afrijtat och noterat medh  A  folio 17.    7/8 tunnor
      Uthsäde på fieller i een wreet medh  S  noterade                         3/4 tunnor
      Höö till denne gårdhen                                                               31 lass
      Een enges hagha till denne gården huilken ähr afrijtat och
      noterat medh  I  folio 13.                                                            6 lass

      3.  Den tridie gården ähr skatte.   2 1/2 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret                                       7 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                                                            4 3/16 tunna
      Een wret till samma åhr affrijtat och noterat med  G  folio 17.      3/4 tunnor
      En wret till samma åhr affrijtat och noterat medh  H  folio 17.      3/8 tunnor
W   Een wret till samma åhr                                                            1 7/8 tunnor
X   Een wret till samma åhr                                                               1/4 tunna
Y   Een wret till samma åhr                                                               3/8 tunnor
      Uthsäde på fieller i een wreet medh  Z  noterade                         3/4 tunnor
      Een enges hagha till denne gården affrijtat och noterat
      medh  H  folio 13.                                                                      14 lass
      Höö till sam ma gårdh                                                                  34 lass
     
4.  Prästebols hemmanet ähr crone.  2 1/3 öressland huilket tillförende haffuer
      legat till Klockerebolet, och ähr lagdh aff  gamle2 Konung Gustaff
      under Prästebolit till een behaglig tijdh
      Uthsäde till detta hemmanet det ena åhret                                   6 9/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                                                             3 15/16 tunnor
2    Uthsäde till samma åhr på tuenne fieller i en wret                          1 tunna
      Een wret till samma åhr affrijtat och noterat med  E  folio 17.        2 tunnor
4    Een wret till samma åhr                                                                1 tunna
      Een wret till samma åhr affrijtat och noterat med  K  folio 17.       1/2 tunna
      Een obrukat wret affrijtat och noterat med  I  folio 17.                  1/4 tunna
      Höö till denne gården                                                                   29 lass

      5. Fempte gården ähr accademias.  2 1/3 öressland
      lijka medh Prästebols hemmanet
      i åker och engh
      Een wret till samma åhr affrijtat och note-
      rat med  C  folio 17.                                                         1/2 tunna
8    Een wret till samma åhr                                                     3/4 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat och
      noterat medh  F  folio 17.                                                1 1/2 tunna
10  En wret till samma gårdh                                                   5/8 t
unnor
     
      6.  Siette gården ahr3 accademias.   2 öresland 
      Uthsäde det ena åhret                                                     5 5/8
      Uthsäde det andra åhret                                                 3 5/8  tunnor   
      Een wret till samma gårdh huilken ähr
      affrijtat och noterat medh  B  folio 17.                            2 1/2 tunna
      Höö till samma gårdh                                                    25 lass

(Karttext:)
Leer myl la
Leer myl la
Leer mylla
Tuna kyrkia
Leer mylla
Leer myl la
Grund jordh
Grund jordh
Grund jordh
Leer myl la
Moo jord
Moo jord
Leer myl la
Leer mylla
Leer myl la
Scala ulnarum
_______________
1 itt  ms
2 g ms
3
ahr ms