A2:181


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum explicatio

A   Eelmora cronohemman  1/2
B   Norregärdet och Södergärdet             5 tunnor
C   Millangärdet och uthsäde                    5 tunnor
      Öhrjordh och sandjordh i både gärden
D   Stut engen                    Starr och gytiebotn
E   Söder engen                 om höö            40 lass
      Gärdes höö hwart åhr till                     10 lass
F   Kalfhage
G   Miölqwarn till Elemora, står på
      Bottmora ägor
      Till detta hemanet är skog och mulebeet.
      Fiske intet.
H   Ett lijtet tårp uthsädhe                          3/8 tunna

      Till detta hemanet brukas och 1 skatte-
      uthängh och wreet kallas Lunby, är 2 2/3
      öresland belägen i Skiäffthammar sochn
      hwilkens qvantitet och qvalitet fins wijdare
      igen  folio 184.

(Karttext:)
På denne sijdan kommer detta hemanet wth till skogz, alt inn till Rådarne skog möter.
Tallskogh
Bummer Mora engh proximé
Norr Skieffthammar engh proximé
Bottmora engh hoc loco.