A2:182-183


(Rubrik:)   Höökhuffwud sochn

      Notarum explicatio

A   Fålkemora cronohemman 1
      Frälseheman ibidem 1/2 under Ora?
B   Östergärdet och Wästergärdet, medh 2 små
      wreeter som och såes samma åhr uthsäde
C   Norregärdet  uthsäde
      I alle gärden är sandjordh.
    1  Östergården cronohemanet hafer i byamål  40 aln
      Såer i Öster och Wästergärdet med wreter1
      I Norregärdet
    2  Wästergården frälsehemman hafwer i byamåhl  26 <aln>
      Uthsäde det ena åhret i Öster och Wästergärdet
     
I Norregärdet
D   By engen, hårdwaldh och måsebotns eng2
      i blandh om höö                                         20 lass
E   Siöar engen, starrbotn                                 12 lass
F   Forenbole?, mossbotn om höö                      13  lass
      Gärdes höö till både hemanen                     24 lass
                                                               _________________
                                                      Summa      66 <lass>
       Höö till cronohemanet                              44 <lass>
       Till frälsehemanet                                     < 5    >

      Notarum explicatio

G   Sågeqwarn till Wästergård.
H   Sqwalteqwarn till både hemanen
I    Detta engestycke kommer Höök-
      huffwudh Prästegårdh till
      och drager höö                                         5 lass

      Till denne by är godh skogh och
      uthmark, fiske intet.

(Karttext:)
På denne sijdan taga Rådarne ägor näst wedh.
Kärr nota hic.
På denne sijdan en half mijl här ifrå taga Lysta äghor wedh.
Dammen
(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

_____________________
1-5 Ej läsbart p.g.a. skada