A2:196-197


(Rubrik:)   Olandz häradh   Ekeby sochn.

      Notarum explicatio

A   Rörby skattehemman 3.
B   Wästergärdet  uthsäde                           22 tunnor
C   Öster och Södergärdet   uthsäde           18 1/2 tunnor
      Uthi både gärden är swartmylla.
D   Rörby Storengh, mosswaldh om höö        168 lass
E   Änn Rörby engh    ?     om höö                20 lass
      Gärdes höö                                             6 lass
                                                       ______________
                                                       Summa 194 lass

    1.  Norregården i Rörby skattehemman 1.
      Hafwer i byamåhl                                    46 alnar
      Uthsädhe i Wästergärdet                         8 3/?1 tunna
      I Öster och Södergärdet                          7 2 tunna
      Engh till höö                                            76 3/4 lass
F   Kalfhager 3 stycken till nummer 1.
G   Koohage till nummer 1.
H   Humblegårdh till nummer 1.
I    Wäderqwarn till nummer 1.

    2.  Millangården ibitem skattehemman 1.
      Hafwer i byamåhl                                     31 alnar
      Uthsädhe det ena åhret                             5 3/4 tunna
      Det andra åhret                                        5 tunnor
      Engh till höö                                             51 3/4 lass
K   Wäderquarn till nummer 2.

    3.  Östergården skattehemman 1.
      Hafwer i byamåhl                                    39 alnar
      Uthsäde det ena åhret                              7 3 tunna
      Det andra åhret                                        6 4 tunna
      Engh till höö                                              65  lass
L   Wäderqwarn till nummer 3.

      Föreskrevne hemanen i Rörby hafwa och föruthan detta
      åfwanskrefne en skatte uthiordh i Blacksta som
      infra specialius blifwer demonstrerat

M   Blacksta cronohemman 1/2.  Är  4 öresland
N   Östergärdet  uthsäde                                     22 1/2 <tunna>
O   Wästergärdet medh en wret såes samma åhr  24 tunnor 
      Uthi bådhe gärden är swartmylla.
P   Blacksta stor eng, måsswaldh.                         46 <lass>
Q   Änn 1 engh af skönwaldh om                         35 <lass>
      Gärdes höö                                                    6 <lass>
                                                         ______________________
                                                         Summa       87 lass
  
    M.  Cronehemanet här i Blacksta, hafwer i byamål 12 alnar
      Östergärdet  uthsäde                                        3 5/8 tunna
R   En wreet till samma heman och såes sama åhr    10/16 tunna
      Wästergärdet uthsädhe                                     4 tunnor
      Engh till höö                                                     14 lass

    1.  Norregården i Rörby äger här 1 skatte uthiord om 5 öresland
      Uthsäde i Östergärdet                                        4 1/2 tunna
      I Wästergärdet                                                  5 tunnor
      Engh till höö                                                      18 lass
    2.  Millangården i Rörby äger här 1 skatte uthjord  6 öresland
      Uthsäde i Östergärdet                                        4 1/2 tunna
S   En wret till samma heman och såes samma åhr    2 tunnor
      Wästergärdet  uthsäde                                       6 tunnor
T   En wreet till samma heman och såes sama åhr     2 1/4 tunna
      Engh till höö                                                      22 lass
U   Hage till nummer 2.

      Notarum explicatio
    3.  Östergården i Rörby äger här                         9 öresland
      Uthsäde i Östergärdet                                       8 3/4 tunna
      I Wästergärdet                                                  9 tunnor
W   Wret såes samma åhr om                                 1 7/8 tunna
      Engh till höö                                                      34 lass
X   Hage lijten till samma heman.

      Till denne by är hwarken skog,
      mulebet heller fiske.

(Karttext:)
Dyflinge engh proximé.
Tånga engh proximé.
Hånesta gärde proximé.
Rijsta gärde proximé.

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum


_______________
1-5 Ej läsbart p.g.a. skada