A2:198


(Rubrik:)   Olandz häradh

      Notarum explicatio

A   Hånesta skatteheman 3
      Frälseheman  1 under Hwebro-
      holm.
B   Norregärdet uthsäde                  20 tunna
C   Södergärdet uthsäde                 22 3/8 tunna
      I föreskrevne gärden är mäst leer och klap-
      perjordh och såes tillhopa till1  åhrs
      uthsädhe.
D.E   Millangärdet och Östergärdet     42 6/8 tunna
      I samme gärde är leerjordh.
F   By engen, mosswaldh om              180 lass
      Lötar engen, hårdwaldh                  6 lass
      Gärdes höö                                    12 lass
                                         __________________
                                          Summa     198 lass

      Östergården skattehemman 1. Är 8 öresland
      Hafwer i byamåhl                           26 alnar
      Uthsäde det ena åhret                    10 7/8 tunna
      Det andra åhret                              11 tunnor
      Engh till höö                                   51 1/2 lass
      Kalfhage till nummer 1.
      Koohage till nummer 1.


      Notarum explicatio

K   Humblegårdh till nummer 1.
L   Wäderqwarn till samma heman.
    2.  Ibidem Millangård frälsehemman    är 12 öresland
      Hafwer i byamåhl                                   36 alnar
      Uthsäde det ena åhret                             14 7/8 tunna
      Det andra åhret                                       15 tunnor
      Engh till höö                                            71 1/2 lass
M   Kohage till nummer 2.
N   Humblegårdh och wret om                      1/4 tunna
    3.  Ibidem Södergården skatte 1.  Är       6 öre 16 th?
      Hafwer i byamåhl                                   21 alnar
      Uthsäde det ena åhret                             9 tunnor
      Det andra åhret                                      8 7/8 tunna
      Engh till höö                                           41 1/2 lass

O   Koohage till nummer 3. Humblegård ibidem.
    4.  Wästergården skatte 1. Är 5 öresland 8 thr?
      Hafwer i byamåhl                                   17 alnar
      Uthsäde det ena åhret                             7 1/8 tunna
      Det andra åhret                                      7 3/4 tunna
      Engh till höö                                           33 1/2 lass
P   Kohage till nummer 4 och wret om          3/8 tunna

      Till denne by är hwarken skog, fiske
      heller mulebeet uthan måste legha
      af andra.

(Karttext:)
Rörby gärde proximé
Tårsen g<ärde> proxim<é>
Tårsen engh proximé

(Under skalstocken:)
Scala ullnarum

____________________
1Härefter möjligen ett
Vänstermarginalen skadad, saknar bokstäverna G-I.