A2:2-3

(Rubrik:)  Olands häradh  Tuna sochn

    Notarum explicatio

A   Öster Edinge ähr 5 hemman.  Alle
      tilhopa      40 1/2 öressland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret                    30 tunnor
C   Obrukat åker i samma gierdet                            3 tunnor
D   Uthsäde i östra gierdet till samma åhr                 20 tunnor
E   Obrukat åker i samma gierdet                            1 1/2 tunna
F   Uthsäde det andra åhret till hele byen                 23 tunnor
G   Obrukat åker i samma gierdet                            2 tunnor  
H   Uthsäde i södher gierdet till samma åhr              20 tunnor
I    Hårdhewalss höö aff wester engen                      40 lass
K  Hårdhewalss höö aff lille engen                           20 lass
L   Höö aff stoor engen halffparten hårdhwall
      och halffparten små starr                                     168 lass

     Till denne byen ähr skog till
     wedh och gierssle, mulebete
     till nödhtorfften

     Specialis explicatio
1   Westra gården ähr skatte    11 1/2  öressland
     Uthsäde till  denne gården det ena  åhret
    
både med brukat och obrukat åker        15 7/16 tunnor.
     Uthsäde till samma gårdh det andra
     åhret både medh brukat och obrukat
     åker                                                       12 3/4 tunnor.
     En wret till samma åhr affrijtat och
     noterat medh  B  folio 4                              7/8 tunnor.
NB  En wret till samma åhr                             7/8 tunnor.
     Höö till denne gården aff engerna tilhopa   65 lass

2   Den andra gården ähr skatte    4 2/3 öressland
    
Uthsäde till denne gården det ena åhret
     både medh brukat och obrukat åker           6 1/4 tunna
      Uthsäde till samma gård både medh brukat
     och obrukat åker                                        5 1/8 tunna
X  En obrukat wret till samma gårdh               1 1/2 tunna
     En wret till samma gårdh affrijtat
     och noterat medh   E  folio 4.                      1 1/2 tunna
     En wret till samma gårdh affrijtat och
     noterat med  F  folio 4                                 2 tunnor.
     Höö till denne gården aff engerna tilhopa     26 lass
     Een enges haga till samma gårdh affrijtat
     och noterat med   H  folio 4                         6 lass
     Een enges haga till samma gård affrijtat
     och noterat med   A  folio  4                        3 lass

3.  Den tridie gården ähr skatte.  9 öre och 4 peningland
     Uthsäde till denne gården det ena åhret
     både med brukat och obrukat åker.              12 5/16 tunnor
     Uthsäde till samma gård det andra åhret
     både med brukat och obrukat åker.              10 1/8 tunna
M  En obrukat wret till samma gård                   5/8 tnnor
     En  obrukat wret till samma gårdh aff-
     rijtat och noterat med   I   folio 4.                    1/2 tunna
     Höö till samma gård                                       52 lass

4   Fierde gården ähr crone.      6 öressland
    
Uthsäde till denne gården det ena åhret
     både med brukat och obrukat åker.                8 1/16 tunna
    
Uthsäde det andra åhret både med
     brukat och obrukat åker                                 6 5/8 tunnor
     En wret affrijtat och noterat med   C  folio 4     3/4 tunno
     Höö till denne gårdh                                        33 lass
5   Fempte gården ähr skatte.       9 öre och 4 peningland
     Uthsäde till denne gården det ena åhret
     både medh brukat och obrukat åker.              12
5/16 tunnor
     Uthsäde det andra åhret                                  10 1/8 tunna
N  En wret till samma gård                                   3/4 tunnor
     Eet obrukat wrete stelle affrijtat och
     Noterat med   K  folio 4.                                 5/8 tunnor
     En wret affrijtat och noterat med   G  folio 4     1 1/8 tunna
     Höö till samma gård                                         52 lass

(Karttext)
Moo jordh
Moo jordh
Moo jordh
Leer myl-la
Leer mylla
Moo jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Leer myl-la
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Moo jordh
Grundh jordh
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Norre Edinge ägor på denna sijdhan
Bärby i Farringe sochn på denna sijdhan
Skogh och moraass på denne sijdhan
Scala ulnarum