A2:28-29


(Rubrik:)   Olands häradh   Tuna sochn

      Notarum explicatio
 
A   Eneby ähr 4 hemman och i samma byen
      ähr een Accademi uthiordh.  Alle tilhopa  24 öressland
B   Uthsäde till hele byen i Stora gierdet           26 tunnor
C   Uthsäde i wreten till samma åhr                  10 tunnor
D   Uthsäde till Eneby det andra åhret i
      Norre gierdet                                             17 tunnor
E   Uthsäde i Lilla gierdet till samma åhr            16 tunnor
F   Hårdhewalss höö aff Stoor engen                 22 lass
G   Hårdhewalss höö aff Lille engen                  10 lass

      Till denne byen ähr skoogh  till wed
      mulebete lijtit

      Specialis explicatio

      1.   Första gården ähr  crone.     5  örissland
      Till samma hemman ligger een Accade-
      mias uthiordh    1 öressland i tegeskiffte i åker1
      och engh
      Uthsäde till denne gårdhen det ena åhret      7 1/2 tunna
H   Een wret till samma åhr                                 1/2 tunna
      Uthsäde på uthiorden till samma åhr            1 1/2 tunna
      Uthsäde till samma gård det andra åhret      6 7/8 tunnor
      Uthsäde på uthiorden till samma åhr            1 3/8 tunnor
      Höö till samma hemman                              7 lass
      Höö till uthiorden                                        1 lass

      2.   Andra gården ähr frelsse       6 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret       9 tunnor
I     Een wret till samma åhr                              1/2 tunna
      Uthsäde till samma gårdh det andra
      åhret                                                         8 1/4 tunna
      Höö till samma gårdh                                8 lass

      3.   Den tridie gården ähr crone.   6 öressland
      Lijka medh den andra gården i åker och engh
K   Een betesshagha till samma hemman

      4.   Den fierde gården ähr crone.  6 öressland
      Lijka medh andre gården i åker och engh
L   Een wret till denne gården                          1 tunna

Scala ulnarum

(Karttext:)
Nywella ägor på denna sijdhan
Krogesta ägor på denna sijdhan
Kyttinge ägor på denna sijdhan
Wastare byess ägor på denna sijdan
Leer myl la
Leer myl la
Sank åker
Leer myl la
Sank åker
Sank åker
Leer myl la
Leer myl la
Leer mylla
Leer myl la
Leer myl la
Leer myl la
Kalfue teppa

__________
1aker ms