A2:34-35


(Rubrik:)   Olands häradh  Tuna sochn

      Notarum Explicatio

A   Wittia ähr 5 hemman.  Alle tilhopa 40 öressland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret i Stora
      gierdet                                                            26 tunnor
C   Uthsäde i Lilla gierdet till samma åhr                15 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Norre gierdet           20 tunnor
E   Uthsäde i Östra1 gierdet till samma åhr               18 tunnor
F   Een wret till samma åhr                                      3 tunnor
G   Höö aff Stoor engen halffparten hårdhwall och
      halffparten starr                                               200 lass
      Hårdhewals höö aff Södher engen huilken ähr
      affrijtat och noterat medh  M  folio 33               50 lass

      Till denne byen ähr skogh och mulebete
      till nödhtorfften

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr skatte.   9 öre och 12 peningland2
      Uthsäde till denne gården det ena åhret              9 11/16 tunnor
H   Een wret till samma åhr                                       1/4 tunna
      Een wreet till samma åhr affrijtat och note-
      rat medh  B  folio 33                                           1/2 tunna
      Uthsäde till Norre gården det andra åhret          9 11/16 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat och
      Noterat medh  G  folio 33                                 1 tunna
I    Tuå engesfieller i Stoor engen till denna gård       3 lass
      Höö till Norre gården                                       60 lass

      2.   Den andra gården ähr skatte.    9 öre och 12 pengland2   
      Lijka medh Norre gården i åker och engh
      Een wret till samma gårdh affrijtat och note-
      rat medh  C  folio 33                                         7/8 tunnor
      Een wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat medh  D  folio 33.                                 7/16 tunnor
K   Een wret till samma gårdh                                 3/8 tunnor
      Een wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat medh  A  folio 33                                  1/4 tunna

      3.   Den tredie gården ähr skatte.      9 öre och 12 pengland2   
      Lijka med Norre gården i åker och engh
L   Tuå engesfieller till denne gården i Stoor-
      engen                                                                3 lass
M   Een wret till samma gårdh                                 3/4  tunnor
      Een obrukat wret affrijtat och noterat
      medh  H  folio 33                                              7/8 tunnor
      Een obrukat wret affrijtat och noterat
      medh  L  folio 33                                              5/16 tunna

      4.  Den fierde gården ähr skatte 3 öre och 20 pengland2   
      Uthsäde till denne gården det ena åhret             3 7/8 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                   3 7/8 tunna
      Een wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat medh  N  folio 33                                  3/8 tunnor
      Höö till samma gårdh                                        29 lass

      5.  Den fempte gården ähr skatte.   7 2/3 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret              7 13/16 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                                    7 13/16 tunnor
      En wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat medh   E  folio 33                                   3/4 tunnor
      Een wret till denne gårdh affrijtat och
      noterat medh  K  folio 33                                  1 1/4 tunna
      Höö till samma gårdh                                         47 lass

(Karttext:)
Jönninge ägor på denna sidhan
Jönninge ägor på denna sijdhan
Jönninge ägor på denna sidhan
Wässaren ägor på denna sijdhan
Inninge
ägor på denna sijdhan
Inninge ägor på denna sijdhan
Grundh jordh
Grund jordh
Leer mylla
Leer mylla
Kalfue täp-por
Leer mylla
Leer myl la
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl la
Grund jord
Suagh jordh
Grund jord
Sandh jordh           
Grundh jord
Leer myl la
Grundh jordh
Suag jordh
Leer myl la
Suagh jordh
Scala ulnarum    

 
  
______________
1
Ostra ms  
pengland ms