A2:38-39


(Rubrik:)   Olands häradh   Stabby sochn

      Notarum Explicatio

A   Neder Staby ähr 2 hemman. Både tilhopa  16 öressland
B   Uthsäde det ena åhret i Westra gierdet         14 1/2 tunna
C   Uthsäde i Östra gierdet till samma åhr           12 tunnor
D   Een åkerfiell i Hussby gierdet till sama åhr      4 tunnor
E   Uthsäde det andra åhret                                23 tunnor
F   Höö aff Norre engen till hele byen                 20 lass
G   Höö aff Stoor engen till hele byen                 90 lass

      Till denne byen ähr skogh till wedh och
      gierssle, mulebete till nödhtorfften

      Specialis explicatio

      1.  Den Östra gården ähr skatte.    6 2/3 öressland
      1/4 hemman Gropen   1 1/3 öressland och ligger i tegeskiffte
      i åker och engh medh förbenämde .  6 2/3 öressland
      Uthsäde till denne gårdh det ena åhret          15 1/4 tunna
H   Een wret till samma gårdh                             2 1/4 tunna
I    Een wret till                                                   1 tunna
      Uthsäde det andra åhret                               11 1/2 tunna

K   Een wret till samma åhr                                 5 tunnor
L   Een wret till                                                  2 3/8 tunnor
      Höö till samma gårdh                                   55 lass

      2.   Den andra gården ähr crone.     8 öressland
      Uthsäde det ena åhret till denne gårdh           15 1/4 tunna
M   Een wret till samma åhr                                 2 3/4 tunnor
N   Een wret till samma åhr                                   1/4 tunna
O   Een wret till samma åhr                                  1/16 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                11 1/2 tunna
P   Een wret till samma åhr                                  2 1/4 tunna
Q   Een wret till samma åhr                                 1 3/4 tunnor
R   En wret till                                                     1 1/4 tunna
      Höö till samma gårdh                                      55 lass
      Denne byenss wreter ähra affrijtade på effterföliande
      sijdha  folio 40.

      Notarum explicatio

S   Öffuer Stabby ähr 3 hemman
      2 halffue och eet helt.  Alle tilhopa
      13 1/3 öressland
T   Uthsäde det ena åhret i
      Westra giärdet                                            13 tunnor
U   Uthsäde i Lilla giärdet till
      samma åhr                                                  12 tunnor
W   Uthsäde det andra åhret                              17 tunnor
X   Höö aff By engen till hele
      Byen                                                          30 lass
X  Höö aff  Stoorengen                                   20 lass

      Till denne byen ähr skogh till
      wedh och gierssle,  mulebete
      till nödhtörften

      Specialis explicatio
     
      3.   Norre gården ähr skatte 6 1/3 örissland
      Uthsäde det ena åhret                                 11 7/8 tunnor
Y   En wret till samma gård                                3/4 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                              8 1/16 tunna
      Höö till samma gårdh                                  24 lass

      4.   Millangården ähr crone.    4 örissland
      Uthsäde det ena åhret                                  7 1/2 tunna
      Det andra åhret                                           5 1/16 tunna
Z   Ähr een betesshagha
      Höö till denne gården                                   15 lass

      5.   Södre gården ähr crone.  3 örissland
      Uthsäde det ena åhret.                                 5 5/8 tunnor
      Det andra åhret                                           3 13/16 tunnor
¤    Een wret                                                     1 1/16 tunna
      Höö                                                            11 lass


     
(Karttext:)
Nyby ägor på denna sijdhan
Swagh jord
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Nyby ägor på denne sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Sandh jord
Mölsta ägor på denne sijdhan

Leer myl-la
Sandh jordh
Sand jordh
Suag jordh
Leer myl-la
Swag jordh
Leer myl-la
Inninge ägor på denne sijdhan
Hussby ägor på denne sijdhan   
Swagh jordh
Hussby ägor på denna sijdhan
Scala ulnarum