A2:50-51


(Rubrik:)   Olands häradh    Stabby sochn

      Notarum explicatio

A   Wäszby ähr 2 skattehemman.  Både tilhopa 18 2/3  öressland
B   Uthsäde till hele byen i Norre gierdet                29 tunnor
C   Duger till åker
D   Uthsäde i Lilla gierdet till samma åhr                   8 tunnor
E   Odensslandz jordh till hele byen i samma gierde   5 tunnor
F   Uthsäde det andra åhret i Södher gierdet           30  tunnor
G   Odensslandz jordh i samma gierde                      4 tunnor
H   Duger till åker
I    Höö till hele byen aff By engen                           30 lass

      Till denne  byen ähr godh skogh och
      mulebete

      Specialis explicatio

      1.   Westra gården ähr skatte.    10 2/3 öressland.  Byä-
      gorna och i Odensslands jorden  2/3 öressland
      Uthsäde det ena åhret                                      23 5/8 tunnor
      Uthsäde på Odenslanden till samma åhr             1 3/4 tunnor
      Uthsäde det andra åhret till Wester gården       19 3/4  tunnor
      Uthsäde aff Odenslanden till samma åhr             1 1/2 tunna
      Höö aff  By engen                                            19 1/4 lass
K   Höö aff een enges haga till                                  7 lass
      Höö aff Mårss engen noterat medh  A  folio 19.  5 lass
      Höö aff fyra skogs kierr noterat medh  D
      folio 48                                                             15 lass

      2.  Östra gården ähr skatte.   6 öresslan
d.  Byägorna
      och 1 1/3 öressland  i Odensslanden
      Uthsäde det ena åhret                                        13 5/16 tunnor
      Uthsäde på Odensslanden till samma åhr             3 1/4 tunna

      Uthsäde till Östra gården det andra åhret           10 3/4 tunna
      Uthsäde på Odensslanden till samma åhr             2 1/2 tunna
      Höö aff By engen                                               10 3/4 lass
L   Höö aff en enges hagha                                        4 lass
      Höö aff eet skogs kierr Quarn Myran benemd
      noterat medh  E  folio 48                                    10 lass

(Karttext:)
Ubby ägor på denna sijdhan
Swag jordh
Swagh jordh
Swag jordh
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer mylla
Leer myl-la
Åby ägor på denna sijdhan
Kalffue teppa
Leer mylla
Leer mylla
Swag jord
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Swag jord
Leer mylla
Swagh jord
Skiberga ägor på denne sijdhan
Scala ulnarum