A2:58-59


(Rubrik:)   Olands häradh  Stabby sochn

      Notarum explicatio

A   Inninge ähr 5 hemman och i samma
      by ähr een skatte uthiordh  1 1/3 örissland
     
huilken uthiord ligger till Miölstaa
      och ähr specificerat  folio 57.
      Och ähr hele byen och uthiorden  38 öre och 20 penningland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret             40 3/8 tunnor
      Een wret affrijtat och noterat med  B
      folio 60                                                      3/4 tunnor
C   Een wret till samma åhr till hele
      byen                                                          3/8 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Östra
      giärdet                                                      37 tunnor
      Höö aff Lång engen till hele byen aff-
      rijtat och noterat med  A  folio 60             100 lass
E   Höö aff By engen                                      120 lass
F   Höö aff Lööt engen                                    40 lass

Scala ulnarum

      Till denne byen ähr skog till wedh
      och gierssle, mulebete till
      nödhtorfften

      Specialis explicatio

      1.  Första gården ähr skatte  12 öressland
      Uthsäde det ena åhret                               12 13/16 tunna
G   Een wret till samma åhr                              4 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat
      och noterat med  G  folio 60                     1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                           11 3/8 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat
      och noterat med  E  folio 60                     1 3/4 tunna
H   Een wret till                                              1 tunna
I    Een wret till samma åhr                             5/8 tunnor
      Höö aff alla engerna til-
      hopa                                                       80 lass

      2.  Andra gården ähr crone     4 öressland
      Uthsäde det ena åhret                             4 1/4 tunna
      Een wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat med  H  folio 60                          3/4  tunnor
      Uthsäde det andra åhret                          3/4 tunnor
K   Een wret till samma gårdh affrijtat och noterat
      medh  K  folio 60                                    1 tunna
      Höö till                                                   27 lass

      3.  Tridie gården ähr crone       6 öressland
      Uthsäde det ena åhret                             6 3/8 tunnor
      Een obrukat wret affrijtat och noterat
      medh  F  folio 60                                    1 tunna
      Uthsäde det andra åhret                         5 11/16 tunnor
L   Een wret till samma gårdh                       1 1/2 tunna
M   Een wret till samma gårdh                       3/8 tunnor
      Höö till                                                    40 lass

      4.  Fierde gården ähr accademias       6 öressland
      Uthsäde det ena åhret                             6 3/8 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat och noterat
      med  K  folio 60                                     2 tunnor
      Een wret affrijtat och noterat med  G
      folio 60                                                  1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                         5 11/16 tunnor
      En wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat medh  L  folio 60                        3/4 tunna
O   En wret till samma gårdh                        1 1/4 tunna
      Höö till                                                   40 lass

      5.  Fempte gården ähr skatte.      9 1/2 örisland
      Uthsäde det ena åhret                            10 1/8 tunna
P   En wret till samma åhr                             2 tunnor
      Een wret affrijtat och noterat medh  M
      folio 60                                                   1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                          9 tunnor
Q   En wret till samma åhr                             2 tunnor
      En wret affrijtat och noterat medh  C
      folio 60                                                   1 tunna
      En obrukat wret affrijtat och noterat
      medh  D  folio 60                                    1/2 tunna
R   En wret                                                   1 1/4 tunna
      Höö till detta hemmanet                           73 lass

(Karttext:)
Miölsta ägor på denna sijdhan
Jönninge1 ägor på denna sijdhan
Wittia ägor
Stabby ägor på denna sijdhan
Grund jordh
Leer mylla
Grund jord
Moo jordh
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Leer myl-la
Leer mylla
Leer mylla
Moo jord
Swagh jord
Leer myl-la
Leer myl-la
Moo jord
Swagh jord
Swagh jord
Hussby ägor på denne sijdhan

___________
Jonninge ms