A2:66-67


(Rubrik:)   Olands häradh     Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Söderby ähr 5 hemman alle
      tilhopa                 32 öressland1
B   Uthsäde till hele byen i det gier-
      det medh B  noterat                  16 tunnor
C   Uthsäde till samma åhr i det
      gierdet medh C  noterat             16 tunnor
D   Uthsäde till samma åhr i det giär-
      det medh  D  noterat                  11 tunnor
E   Een wret till samma åhr               2 1/4 tunna
F   Uthsäde till hele byen det andra
      åhret i Stora gierdet                    29 tunne
G   Uthsäde i Lilla gierdet till sam-
      ma åhr                                        14 tunne
H   Hårdewall och smått starrhöö
      aff Stoor engen                            120 lass
I    Hårdewals höö aff By engen           36 lass
K   Hårdewals höö aff Wester engen    20 lass
L   Smått starr höö aff Lille engen         10 lass

      Till denne byen ähr2 skogh till
      wedh och gierssle, fiskie-
      watn nogot lijtit, mulebete
      till nödhtorfften

      Specialis explicatio
      1.  Norre gården ähr skatte   5 öresl3  
      Uthsäde till denne gården det ena
      åhret                                                8 tunne
M   Een wret till samma åhr                    1/4 tunne
N   Een wret till samma åhr bru-
      kat och obrukat åker                        2 tunne

      Uthsäde det andra åhret                    6 11/16 tunne
O   Een wret till samma hemman bru-
      kat och obrukat åker                         1 1/8 tunnor
      Höö4 till norre gården                        20 lass
      Humblegård till                                  100 stenger

      2.  Den andra gården ähr skatte 5 öressland5  
     
Uthsäde till denne gården det ena
      åhret                                                   8 tunnor
P   En wret till samma åhr                          1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                      6 11/16 tunne
Q   Een obrukat wret till sama åhr              2 tunnor
      Höö till samma gårdh                           29 lass

      Till denne gården ähr een uth-
      iord i Jorsslund.  4 öresland huilken
      ligger i tegeskiffte i åker och engh.

      Uthsärd6 på uthiorden det ena åhret      4 1/8 tunna
      Det andra åhret                                    3 7/16 tunne
      Höö till uthiorden                                  7 lass

      3.  Tridie gården ähr skatte 7 öressland7
      Uthsäde till denne gården det
      ena åhret                                               11 3/16 tunne
R   En wret till samma åhr                             1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                         9 3/8 tunne
S   En obrukat wret till samma
      gårdh                                                     3/4 tunnor
      Höö till samma gårdh                             41 lass

      4.  Den fierde gården ähr skatte             7 öresland8
      Lijka medh tridie gården
      i åker och engh.
T   En wret till samma hemman                      1 1/8 tunna

      5.  Fempte gården ähr frelsse                   8 öressland9 
      Uthsäde det ena åhret                              12 13/16 tunne
V   Een obrukat wret till samma åhr                2 tunnor
      Uthsäde det andra åhret                           10 3/4 tunne
W   En wret till samma gårdh                          3/8 tunne
      Höö till samma gårdh                                46 lass

(Karttext:)
Jordsslunda ägor på denna sidhan
Leer myl-la
Leer mylla
Leer mylla
Kleffz ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Leer myl la
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jordh
Leer mylla
Leer mylla
Spånga ägor på denna sijdhan
Leer myl la
Tåå siöen
Nywella ägor på denna sijdhan
Krogesta ägor på denna sijdhan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

__________________
1oressl ms
2ahr ms
3orisl ms
4hoo ms
5oressl ms
6Fel för uthsäde?
7orissl ms
8oresl ms
9oressl ms