A2:68


(Rubrik:)   Olands häradh

      Notarum explicatio

A   Åål ähr 2 skattehemman bådhe
      tilhopa         24 öress i byägorna
      Her till ligger een uthiordh Häffte-
      sta benemdh         8 öressland
      Huilket in speciale explicatio-
      ne wijdare der om förmäles
      Haffuer Södher gården i Nywella
      och i samma uthiordh     1 1/3 öressland
      huilket ähr specificerat på Ny-
      wella affrijtning folio 27.
B   Uthsäde i Östra gierdet til hele byen        9 1/2 tunna
C   Uthsäde i Lilla gierdet till
      samma åhr                                             7 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Söder-
      gierdet                                                  14 3/4 tunna
E   Uthsäde på uthiorden i Östra
      gierdet                                                  12 7/8 tunna
F   Uthsäde på uthiorden det an-
      dra åhret                                               14 tunnor
G   Hårdhewalss höö till hele byen               60 lass

      Till denne byen ähr skogh
      till gerssle och wedebrand
      mulebete lijtet

      Specialis explicatio

1.   Wester gården ähr skatte  8 öressland
i byägorna.  Denne gården
haffuer och i Häfftesta uthiordh    2 1/3 öressland
Uthsäde till Wester gården det ena
åhret                                                            5 1/2 tunna
Uthsäde på uthiorden till samma
åhr                                                              3 3/4 tunna
Uthsäde till denne gården det
andra åhret                                                 4 15/16 tunna
Uthsäde på uthiorden till samma
åhr                                                             4 1/16 tunna
Höö till Wester gården                               20 lass

2.   Öster gården ähr skatte    16 öressland
i byen, och i uthiorden    4 1/3 öressland
Uthsäde till Öster gården det
ena åhret                                                   11 tunnor
Uthsäde aff uthiorden till samma
åhr                                                             7 tunnor
Uthsäde till Öster gården det
andra åhret                                                9 13/16 tunna
Uthsäde aff uthiorden det an-
dra åhret                                                   7 9/16 t
unna     
Höö till Öster gården                                 40 lass

(Karttext:)
Tåå siön
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Grund jordh
Häfftestaa uthiord på denna sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Bärsta1 ägor på denna sidhan
Höklinge2 ägor på denna sijdhan

____________________________
1 Fel för Börsta?
2 Fel för Häcklinge?