A2:70-71


(Rubrik:)   Olands häradh   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Jorslunda ähr 3 hemman. Och i samma by ähr een skatte
      uthiordh  4 öressland, huilken ligger i tegeskiffte i åker och engh
      Alle tilhopa             30 öressland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret i Nygierdet                   17 tunnor
C   I Östra gierdet till samma åhr                                              14 tunnor
D   Uthsäde det andra åhret i Leer gierdet                                12 tunnor
E   I  Ekebergs gierdet till samma åhr                                         9 tunnor
F   I Lilla gierdet till samma åhr                                                  5 tunnor
G   Hårdhewalss höö aff by engen Luusan benemd                    30 lass
      Hårdhewalss höö aff Rote engen  huilken ähr affritat och
      noterat medh A folio 69                                                     20 lass

      Till denne byen ähr skogh till wedh och giärssle
      mulebete till nödhtorfften

      Specialis explicatio

      1.   Norre gården ähr crone               9 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret                           9 1/4 tunna
      Uthsäde till samma gård det andra åhret                         7 3/4 tunnor
      Höö till denne gården                                                    15 lass
      Höö aff een skogs engh till Norre gården affrijtat och noterat
      medh C folio 69                                                             3 lass
H   Höö aff eet engesstycke till                                             2 lass
      Humblegårdh                                                                100 stenger

      2.   Millangården ähr crone                   9 örissland
           Lijka medh Norre gården i åker och engh
      Humblegård till                                                            150 stenger

     
3.   Söder gården ähr skatte                8 örissland

      Uthsäde till denne gården det ena åhret                        8 1/4 tunna
I    Een wret till samma åhr                                                1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                              6 7/8 tunnor
      Höö till Södher gården                                               13 lass
      Höö aff een skogs engh, affrijtat och noterat med D folio 69.  5 lass
      Höö aff een skogs eng, affrijtat och noterat med B folio 69.    3 lass
      Humblegårdh till                                                          160 stenger
      Till denne gården ähr een hiulquarn som gåår höst och wåår

      Uthiorden ähr1 skatte             4 örissl
      ligger till den andra gården i Söderby och ähr specificerat
      på Söderby affrijtningh folio 66.

(Karttext:)
Fröstad ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Kleffs ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Söderbyens ägor på denna sijdhan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

___________________________
1 ahr ms