A2:78-79


(Rurik:)    Olands häradh  Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Kleff ähr 7 hemman. Alle tilhopa
                                     47 2/3 öressland
     
Och ähr i denne byen een uthiordh, huilken
      och kallass Odenslandz jordh    9 1/3 öressland
B   Uthsäde till denne byen i Östra gierdet               34 tunnor
C   Uthsäde i det andra gierdet till
      samma gårdh                                                    34 tunnor
D   Uthsäde i een wret till samma åhr                       2 tunnor
E   Uthsäde i een wret till samma åhr                       1 1/2 tunna
F   Uthsäde det andra åhret                                     33 tunnor
G   Uthsäde på Odensslandz jorden i samma
      gierde                                                                15 tunnor
H   Uthsäde i Söder gierdet till samma
      åker                                                                   31 tunna
I    Uthsäde på Odensslandz jorden i samma gierde    1 3/16 tunne
K   Höö aff Stoor engen                                             250 lass
L   Hårdhewals höö aff Lille engen                              10 lass
     
      Till denne byen ähr skogh till wedh och
      giärssle  mulebete till nödhtårfften

      Specialis explicatio
      1. Den första gården ähr skatte  5 1/3 öressland
      Uthsäde till denne gården det ena
      åhret                                                                 8 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat
      och noterat medh  K  folio 77                           3 1/4 tunna
      Een wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  G  folio 80                            1/4 tunna
      Uthsäde det andra åhret                                   7 1/8 tunna
      Uthsäde på Odenslanden till samma
      åhr                                                                  1 13/16 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat
      och noterat medh  B  folio 77                           5/8 tunnor
      Höö till samma gården                                     29 lass
      Humblegårdh till denne gården                        300 stenger
      Till denne gården ähr een hiulquarn
      som gåår lijtit hööst och wåår

      2.  Andra gården ähr crone  5 örissland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret           7 1/2 tunna
      Een wret till samma åhr affrijtat och
      noterat medh  A  folio 80                              1 1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                               6 11/16 tunnor
      Uthsäde på Odensslanden till sam-
      ma åhr                                                        1 11/16 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat
      och noterat medh  E  folio 77                       7/8 tunnor
      Een wret  till samma åhr affrijtat
      och noterat medh  B  folio 80                      1/8 tunna
      Höö till denne gårdhen                                27 lass
      Humblegårdh till                                         240 stenger

      3.  Den tridie gården ähr skatte   9 1/2 öressland
      Uthsäde till denne gården                           14 1/4 tunna
      Een wreet till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  A  folio 77                      5/8 tunnor
      Een wreet till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  D  folio 80                      3/8 tunnor
      Uthsäde till samma gårdh det andra
      åhret                                                         12 3/4 tunnor
      Uthsäde på Odensslandz jorden till
      samma åhr                                                3 3/16 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat
      och noterat medh  C  folio 77                   3/4 tunnor
      Een enges hagha till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  C  folio 80                  3 lass
      Höö aff byägorna                                   52 lass
      Humblegårdh till                                     340 stenger

      4.  Fierde gården ähr crone   5 örissland
           Lijka med andre gården i åker och engh
      Een wret till denne gården affrijtat och
      noterat medh  E  folio 80                       1 1/2 tunna
      Een wret till samma gårdh affrijtat
      och noterat medh  F  folio 80                1 1/2 tunna
M   Een wret till samma gårdh                      5/8 tunnor
      Humblegård till                                      300 stenger
      Een hiulquarn till denne gården som går
      lijtet höst och wåår

      5.  Fempte gården ähr crone     5 örissland
           Lijka med andre gården i åker och engh
      Een wret till denne gården affrijtat och
      och noterat med  F  folio 77                  1 1/2 tunna
      Een wret till denne gårdh affrijtat och
      noterat medh  G  folio 77                       1/2 tunna
      Humblegårdh till                                    240 stenger
     
      6.  Siette gården ähr skatte                     9 1/2 örisland
          
Lijka medh tridie gården i åker
           och engh.
      Een wret till samma gårdh affrijtat och
      noterat medh  I  folio 77                       1 tunna
      Humblegårdh till                                   250 stenger

     
7.  Den Södra gården ähr skatte           8 1/3 öressland
      Uthsäde det ena åhret                          12 1/2 tunna
      Een wret till samma åhr affrijtat och
      noterat medh  H  folio 77                     2 tunnor
      Uthsäde det andra åhret till samma
      gårdh                                                  11 3/16 tunnor
      Uthsäde på Odensslanden till sam-
      ma åhr                                                2 13/16 tunnor
      Höö till samma gårdh                          46 lass
      Humblegårdh till                                 350 stenger
      En wret till Södhre gården affrijtat
      och noterat med  D  folio 77              1/8 tunna


(Karttext:)
Fröstadh ägor på dena sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Grund jord
Grund jord
Leer myl-la
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Grund jord
Frösta ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer myl-la
Leer mylla
Jordzlunda ägor på denna sijdhan
Leer mylla
Söderby ägor på denna sijdhan
Nywella ägor på denna sijdhan
Fohammerss ägor på denna sijdhan

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum