A2:86-87


(Rubrik:)    Olands häradh  Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Fohammar ähr 5 hemman. Alle til-
      hopa                                  37 1/3 örissland
      Och i samma by ähr een uthiordh, huilken
      och kallas Odensslandz jordh                8 öressland
      Skattehemmanet och både frelsse gårderna
      äga i samma uthiordh under sigh, men
      cronegårderna äga intet i samma uthiord
      huilket in speciale explicatione wijdere
      der om förmäles
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret i
      Norra gierdet                                      17 tunnor
C   Uthsäde i Södher gierdet till samma
      åhr                                                      15 tunne
D   Uthsäde till hele byen det andra åhret   16 tunne
E   Uthsäde i Östra gierdet till samma åhr   10 tunnor
F   Uthsäde i wreten till samma åhr              3 tunnor
G   Höö aff Stoor engen                             230 lass
H   Hårdewalss höö aff Lille engen               10 lass
      Een ödesskogs engh till denne byen affrijtat
      och noterat medh  A  folio  85
I    Uthsäde på Odensslandz jorden i
      Östra gierdet                                         7 tunnor
K   Uthsäde på Odensslandz jorden i Södher
      gierdet                                                  5 tunnor
L   Höö aff een engesfiell till Odenss-
      landen                                                  8 lass

      Till denne byen ähr skogh, lijtet
      till wedh och gierssle, mulebete
      till nödhtorfften

      Specialis explicatio
      1.  Norre gården ähr frelsse     7 öressland
              Jonas Burasi1
      Och haffuer i Odensslanden     2 örissland
      Uthsäde till denne gården                           6 tunne
      Uthsäde på Odensslanden till samma åhr   1 1/4 tunna
      Een obrukat wret affrijtat och noterat
      medh  L  folio 85                                      3 tunnor
      Uthsäde till Norre gården det andra
      åhret                                                        5 7/16 tunna
      Uthsäde på Onslandz jorden till sam-
      ma åhr                                                     1 7/8 tunnor
      Een obrukat wret affrijtat och note-
      rat medh  E  folio 85                                1 tunna
      Een obrukat wret affrijtat och
      noterrat medh  B  folio 85                        1 tunna
      Höö till Norre gården aff engerna
      tilhopa                                                     44 lass
      Höö aff Odensslandz engen                       2 lass

      2.  Andra gården ähr frelsse   7 örisland
              Under Seglinge
      Och haffuer i Odensslanden      2 öresland
      Lijka med Norre gården i åker och engh
      Een wret till denne gården affrijtad och
      noterad med H folio 85                             1  tunna
      Een wret affrijtat och noterat med  M
      folio 85                                                     1 3/8 tunna

      3.  Tridie gården ähr skatte    13 1/3 öressland
     
Haffuer i Odensslanden      4 öresland
      Uthsäde det ena åhret                               11 3/8 tunnor
      Uthsäde på Odensslanden till
      samma åhr                                               2 1/2 tunna
      Een wret till samma åhr affrijtat och
      noterat medh   K  folio 85                         1/2 tunna
      Uthsäde det andra åhret                           10 5/16 tunne
      Uthsäde på Odensslanden till
      samma åhr                                               3 3/4 tunnor
      Een obrukat wret affrijtat och
      noterat medh  F  folio 85                          1/2 tunna
      Höö till                                                    86 lass
      Höö aff Odensslanden                             4 lass

      4.  Fierde gården ähr crone         5 örissland
      Uthsäde det ena åhret                              4 1/4 tunna
      Det andra åhret                                       3 7/8 tunnor
      Een wret till samma åhr affrijtat och
      noterat medh  C  folio 85                         3/4 tunnor
      Höö till denne gården                               33 lass

      5.  Södher gården ähr crone   5 öressland
      Lijka med 4 gården i åker och engh
      Een wret till Södher gården
      affrijtat och noterat medh  D
      folio 85                                                     1 tunna
      Een obrukat wret affrijtat och
      noterat med  G  folio 85                            1/2 tunna

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Prästebolss ägor på denna sidhan
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer myl-la
Leer mylla
Leer mylla
Leer myl-la
Uthmarken på denna sijdhan
Leer mylla
Leer myl-la
Grund jord
Grund jordh
Leer mylla
Grund jord
Prästebolss ägor på denna sijdhan
Kleffs ägor på denna sijdhan
Sunss ägor på denna sijdhan
Nywella i Tuna sochns ägor på denna sijdha

_______________
1?