A2:88-89


(Rubrik:)   Olands häradh  Adelunda sochn

      Notarum explicatio

A   Wester Woxum ähr 3 hemman.
      Alle tilhopa              24 öressland
B   Uthsäde till hele byen det ena åhret i
      Wester giärdet                                   24 tunnor
C   Uthsäde till hele byen det andra åhret
      i Östra gierdet                                    23 tunnor
D   Een obrukat wret till samma åhr          1 3/4 tunnor
E   Höö aff Lille engen                              30 lass
F   Åker och engh huilken brukas till Öster
      Woxum och ähr i klander emellan
      Öster och Wester Woxum
G   Hårdhewalss höö aff Stoor engen        60 lass

      Till denne byen ähr ingen skogh
      mulebete och fiskiewatn lijtit

      Specialis explicatio

      1.  Norre gården ähr skatte   8 öresland
      Uthsäde till denne gården det ena åhret   8 tunnor
      Uthsäde det andra åhret både medh brukat
      och obrukat åker                                    8 1/4 tunna
      Höö till Norre gården                             30 lass

      Millan och Söder gården ähr frelsse
      huardera    8 örissland undher Kyingeholm

      Lijka medh Norre gården i åker
      och engh

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Drälinge ägor på denna sidhan
Leer mylla
Sandh jord
Leer mylla
Sandh jord
Sandh jord
Golwestas ägor på denna
Leer mylla
Sandh jord
Sandh jord
Leer myl-la
Kyinge holms ägor på denna sidhan
Leer mylla
Leer mylla
Grund jord
Leer mylla
Sandh jord
Leer myl-la
Sandh jord
Öster Woxoms ägor på denna sijdhan
Grundh jordh
Stam siön