A2:97


(Rubrik:)   Adelunda sochn

      Notarum explicatio

G   Tolförebyen ähr 2 hemman
      Eet frälsse och eet skatte
      och haffuer till förende warit
      bygt på skatten, men nu ähr
      huusen förde till Åålsunda
      liekwäll skatter han för
      tuenne gårder.
H   Uthsäde till Tolfförebyen
      det ena åhret                       11 tunnor
I    Det andra åhret                    11 tunnor
K   Hårdewalss höö till              18 lass

      Till denne byen ähr
      lijtet fiskiewatn

      Specialis explicatio
L   Ähr skattehemmanens tompt
      belägen och ähr spec
      specificerat widh Ååhlsunda
2   Frälssehemmanet ähr 2 örisland
      dock liekwäll niuter det i
      mellning1 4 öressland
     
Uthsäde det ena åhret       3 1/8 tunna
      Det andra åhret                3 1/8 tunna
M   Een wret till samma åhr      1/8 tunna
      Höö aff By engen             5 lass
N   Höö aff 2 engesfieller
      till                                    2 lass

(Under skalstocken:)
Scala ulnarum

(Karttext:)
Ålsunda ägor på denna sidhan
Grund jord
Grund jord
Grund jord
Leer mylla
Leer mylla
Berga ägor på denna sidhan
Södre Ålsunda ägor på denna sidhan

___________________
1 Skatt som utgick i spannmål