A3:101


(Rubrik:) Höökhuffwuds sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Fålkemora frälsehemman    2
B.           Östergärdet med dhet andre gärdet som
               såes dhär till samma åhr vthsäde               9 tunnor
C.           Dhe andre tu gärden vthsädhe                   9 3/4 tunna

        Nu. 1. Frälsehemman 1 är <...>1 öresland
              
såer i östergärdett                                    6 tunnor
               j dhet andre gärdett vthsäde                     6 3/4 tunna

        Nu. 2. Frälsehemman 1 är <...>2 öresland
              
hörer öfwersten wälborne Jsack Axelson til,
               såer i östergärdet                                      3 tunnor
               j dhet andra gärdet                                   3 tunnor

D.           Engen hema widh byen.
              
Än hafua dhe en engh til 5 laß höö på skogen
               Höö til wälborne Hans Kyles gårdh als    30 laß
              
Sågeqwarn hörer öfuersten Jsack Axelson til,
               den andre miölqwarnen hörer öfuersten Hans
               Kyles heman till

               Til föreskrefne hemanen är temmeligh godh timer och swedieskog
               men intet fiskewatn.

(Karttext:)

Leerjordh  
1 Uppgift saknas ms
2 Uppgift saknas ms