A3:102


(Rubrik:) Frödz åkers häradt       Börstell sochn.

             Notarum Explicatio.

A.           Drakenäs frälsehemman 2        1. Öfwerstens
                                                                   Hans Kyles
                                                               2. Öfuerstens
                                                                   Åke Hansons
B.           Wästergärdet    vthsädhe               10 1/2 tunna
C.           Östergärdett     vthsädhe                 8 tunnor
D.           På wreten såes                               3/4 tunna
E             kalles håffgårdz backe och hafuer thär
               warit bygt herregårdh på för några
               hundrade åhr sedan.
               Vthsädhe til hwarthera hemmanet i wästergärdet
               åhrligen                                          5 1/4 tunna
               Vthi dhet andre gärdet såer huar     4 1/4 tunnor
               och hafua the huar sin wret[en].
F.            Drakenäs engh till                         67 laß
               Höö till huarthera hemmanet          38 laß

Till förbemälte Drakenäs är gott fiskewatn sampt
skogh och vthmark till nödtårfften.

(Karttext:)

Kallerö wijkan
Drakenäs
Åhle åhn
Moras kärr