A3:103-104


(Rubrik:) Frödz åkers häradh.      Börrstell sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Kallerö frälsehemman
B.           Vthsädhe til Kallerö bådhe åhren                 5 tunnor    hwarthera åhret 2 1/2 tunna
               och kunde wäll giöres mehre åker upp, men bon-
               den brukar mehr fiske och siön än åkeren.
C.           Staby engen myckitt skoghgången till höö    6 laß
D.           Bro engen är någhott1 fördärffwat sedan damen be-
               gyntes, dock lijkawäl kommer hon sig nu före igen
               och kan draga när gräswäxt godher är       50 laß
               Än hafwer Kallerö en engh på skogen kallas Litzle-
               engen till höö                                              6 laß
               Än en engh kallas Börtils engen till höö        8 laß
               Bonden får och hema i gärdet höö             16 laß
               På Storeskärett får han på sin qvota           25 laß

               Till Kallerö äro och theße effterskrefne skär.

        1.    Kattören ett gott fiskeskär.   2. Gräsörn.   3. Stålpörn.
        4.    Hägninge örn.    5. Bogskäret, fiske skär.   6. Eskils-
               fiäl och ett fiskeskär.   7. Klikören gott strömmingzfiske.
        8.    Biörskärett.   9. Ålwatngrundz skär hafwer tilförne
               warit engskär, men nu brukas thet till beteswaldh.

               Till förbemälte Kalleröö är myckitt gått fiske medh
               dhet bäste i hela Roslagen, bekände Erich Pärson
               som boer i Kallerö.

               Än är till Kallerö twänne wärkställe i Fingerström
               och i Långgrundz wijkan ett fiske norr om Habbols-
               bolett.

               Dhenne effterskrefne heman ligga vnder samma rå-
               gångh som Kallerö ligger, nämbligen Simonde,
               skatte 2, frälsehemman 1.
               Habbolsbolett
               Härmansbo och Bolunda och rådhe vthi skogen
               hwar effter sin qvota, men vthengerne hafua
               dhe särskilte hwar för sigh.

               Anlangande Kallerö ström så bekände Hans
               Anderson i Kulla, en gammal man, sampt Bertil
               i Simonde, och en gammal man, och flere grannar
               att dhen lille åhn hafver af gammal häffd legatt
               till Kallerö allena; huadh splijt och trätta är om dhe
               andre tu streken thär quarnen och smedian stått
               hafuer, hafuer cammerfiskalen dhär om
               all godh vnderrättelse tilförne.

E.            Lille åhn som aff ålder hafuer legat vnder Kallerö
F.            Åhn thär smidian står gott fall, när dhet blifver dämpt
              
blifver fallet wäll 3 alnar högt.
G.           Strekett thär miölqwarnen står, men quarnen
               är intet wedh macht, ey heller smidian.

               Till förbemälte Kallerö är och godh skog, bådhe
               timmer och swedie skogh, ändock the andre byer-
               ne som ligga vnder rågång med Kallerö
               äro thär vthi effter sin qvota participe-
               rade, och går rågången ifrå Simunde och
               til bruket och sedan tuärt neder åth siön.

(Karttext:)

Dhenne Kallerö ström hafuer sitt vthlåpp ifrå en siö heter Fiälen sampt och någre andre skogz siöer, sedan genom Lösta bruuk och där ifrå til Fårßmarkz bruk och sedan til Kallerö och i Saltsiön.
Långwijkz siön.
Wägen ifrå bruket
Sank starrbotn.
Kallerö wijkan, här är diupet 3 famnar
Wallgrundz skaten kalles dhenne vdd.
Scala ullnarum.           

1 någhott korrigerat från myckhett ms