A3:105-106


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Eskiesta skattehemman 8 1/2, chronehemman 2.
B.           Vthsädhe i noregiärdet                                        42 tunnor
C.           Vthsädhe i millangiärdet såeß samma åhr             57 tunnor
D.           Vthsädhe i södhre giärdet dett andra åhr             58 tunnor
E.            Västre giärdet vthsädhe samma åhr                    50 tunnor
F.            Ny engen hårdwall medh tuffwor höö                 36 laß
G.           Åhr engen skiönwall medh tuffwor höö             180 laß
               En engh till denne by ähr belägen wedh
               Gißleboo, kallaß Vlff vngan, om höö                   24 laß
               ähr jntet affmät.
               Giärdeß höö till hella byn åhrlige<n>                   36 laß

1.            Norgården skatte hemman 1 ähr 5 öre 6 penning land
               haffwer i bymåhl                                                 63 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                      7 9/16 tunna
               Vthsädhe1 i D och E deet andra åhret                 8 1/4 tunna
               Eng om höö i Ny engen, Åhr engen, i giärden och
               i Vlff vng engien                                                  21 laß
               Norgårdß myran, en skogz eng, höö                     3 laß
H.           En betz hage till num. 1.

2.            Ibidem skattehemman 1/2 ähr 4 öresland och 15 penningland
               haffwer i bymåhl                                                 57 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                       6 5/8 tunna
               Vthsädhe2 i D och E deet andra åhret                  7 1/2 tunna
               Eng om höö i Ny engen, Åhr engen, i giärden och
               i Vlff vng engen                                                   19 laß
               Manzboo en skogz eng om höö                          2 laß
               2 styckin humble gårdar ähr medh num. 2
               noterat sampt och hagarna.
i.             Vthsädhe i tuå små wretar ihop meedh
               norre och millan giärdett                                      7/8 tunna

3.            Ibidem skatt hemman 1 ähr 5 öre3 och 10 penningland
               haffuer i bymåhl                                                  65 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                       7 13/16 tunna
i.             En wret vthsädhe same åhr                                  5/8 tunna
               Vthsädhe i D och E deet andra åhret                   9 tunnor
               Eng om höö i Ny engen, Åhr engen4, i giärden och
               och i Vlff vng engen                                            22 laß
               Boogiärdz engen en skogz eng höö                      2 laß
               Humblegårdar och hagar ähr medh num. 3 noterat

4.            Ibidem skattehemman 1 ähr 5 öre och 10 penningland,
               är lijka medh num. 3 i alla commoditeter.
               Humblegårdar och hagar ähr medh num. 4 noterat.
               Manzboo skogz engh om höö                            2 laß

5.            Ibidem chronohemman 1 ähr 5 öresland,
              
haffwer i bymåhl                                               60 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                      7 1/8 tunna
K.           Vthsädhe i en wret same åhr
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                   7 7/8 tunna
               Eng om höö i Ny engen, i Åhr engen, i gierden
               och i Vlff vng engen                                          20 laß
               En vthiordz engh, Ydningzboo benämndh, ähr    8 penningland
               om höö                                                              4 laß
               Sillboo skogz eng om höö                                   8 laß
               Humble gårdar och hagar ähr medh num. 5 noterade.

6.            Ibidem skattehemman 1 ähr 6 öre och 16 penningland
               haffwer i bymåhl                                             104 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                    12 7/16 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                 12 3/4 tunna
               Eng om höö i Ny engen, Åhr engen, i giärden
               och i Vlffung engen                                           34 1/2 laß
               Stor engen en skogz eng om höö                        7 laß
               Wedh engen om höö                                          2 laß
               En vthiordhz en<g> Mårtenßboo benämndh ähr
               8 penning landh om höö                                    4 laß
               Humble gårdar och hagar ähr medh num. 6 noterade.

7.            Ibidem skattehemman 1 ähr 7 öre och 20 penningland
               haffwer i bymåhl                                               94 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                    11 1/4 tunna
L.            En wret vthsädhe samma åhr                            3/8 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                 12 tunnor
               Eng om höö i Ny engen, Åhr engen, i giärden
               och i Vlffung engen                                           31 1/2 laß
               Bruß engen, en skogz eng om höö                      8 laß
               Humblegårdar och hagar ähr medh num. 7 noterat.

8.            Ibidem skattehemman 1 ähr 7 öre och 6 penningland
               haffwer i bymåhl                                               87 alnar
               Vthsädhe5 i B och C dett ena åhret                   10 3/8 tunna
M.           En wret vthsädhe sama åhr                               1/4 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                  11 1/2 tunna
               Eng om höö i Ny engen, i Åhr engen, i giärden
               och i Vlff vng engen                                           29 laß
               Hagar noterat medh num. 8

9.            Ibidem skatte hemman 1 ähr 6 öre och 10 penningland
               haffwer i bymåhl                                                77 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                      9 3/16 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                  11 1/16 tunna
               Eng om höö i Ny engen, i Åhr engen, i giärden
               och i Vlff vngen engen                                       25 1/2 laß
               En skogz engh, Stymbel bole benämndh, om hö  2 laß
               Humble6 gård och hagar ähr medh num. 9 noterat.

10.          Ibidem skatt hemman 1 ähr 6 öre och 10 penningland
               ähr lijka medh num. 9 i alla commoditeter.
               Manz boo en skogz eng om höö                         2 laß
               Humble gård och hagar ähr medh num. 10 noterade

11.          Ibidem chronohemman ähr 6 1/2 öresland,
               haffwer i bymåhl                                                78 alnar
               Vthsädh<e> i B och C dett ena åhret                  9 3/8 tunna
N.           En wret vthsädhe samma åhr                              3/4 tunna
O.           En wret vthsädhe samme åhr                              1/8 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                   10 1/8 tunna
               Eng om höö i Ny engen, i Åhr engen, i giär-
               den och i Vlff vng engen                                     26 laß
               Stor engen en skogz engh om höö                        6 laß
               Wedh engen, Skogz engen om höö                      1 laß
               Manzbole skogz eng om höö                             1/2 laß
               Humblegardar och hagar ähr medh num. 11 noterade

              
Till denne förskreffne by ähr godh
               skogh medh timber, löff skogh
               och basteskogh samp<t> gott mulbet.
               Fiske ähr här jntett.

(Karttext:)

Tuffwa giärdh<e> på den sidhan.
Kiär
Scala ullnarum
Ler och swart mylla jordh.
Fräbroo giärde på den sidhan.
Sandh jordh.
Sandh och ler jordh.
Gyttiom giärdhe på den sidan.
Ler och swart mylla jordh.
Betz haga
Betz haga
Betz haga
Ler och swart myll jordh.
Betz haga.
Betz haga.
Ler och swart mylla jordh.
Swart mylla jordh
Ler och swart mylla jordh.
Ler och sand jordh.
Obrukat
Årsta giärde på den sidhan.        
1 Vthsadhe ms
2 Vthsadhe ms
3 ore ms
4 engngen ms
5 Vthsadhe ms
5 Humble korrigerat från humgar som det synes ms