A3:108


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Nyenbärgh skatthemman 1/2 ähr 4 örs landh,
               ligger på stora heden och Vntra egor.
B.           Vthsädhe i östergiärdet                           3 13/16 tunna
C.           Vthsädhe i wästergiärdet dett andra åhr  5 1/8 tunna
D.           En wret såß medh wästergiärdet             1 1/8 tunna
E.            Hem engen måßwall och småstarr
               botten om höö                                        12 laß
               Giärdes höö åhrligen                                 3 laß
               2 små skogz engiar kallaß Små-
               engian starr wall om höö                           5 laß
                                                       Summa höö    20 laß
F.            2 styckin humblegårdar.
               Till detta hemman ähr godh skog och
               mulbet medh timber och näffwerskog
               Fijske[e] någåt littet i Nyenbärgz siön
               medh giäddor och abborrar.

(Karttext:)

Nyenbärgz siön
Sand jordh
Skogh och mulbet på alla sidhor.
Sand jordh.
Scala ullnarum.