A3:109-110


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Mehedhe skattehemman 2 1/2, frälßehemman 1/2.
B.           Vthsädhe j norre giärdet                                                  12 7/8 tunna
C.           Millangiärdet såß samma åhr medh norregiärdet               16 tunnor
D.           Östergiärdet vthsädhe dett andhra åhret                           19 tunnor
E.           Wästergiärdet såeß medh östre giärdett                             8 3/4 tunna
F.            By engen måß wall och småstarr botten om höö               69 laß
               enähr dee kunna fåå slåå henne, dett ähr mån-
               ga1 åhr dee jntett fåå bärga henne för Stoor
               floo som komme<r> vthaff elffwen.

        1.    Norregården skatthemman 1/2 ähr 3 öre och 4 penning land,
               hafver i by måhl                                                               19 alnar
D, C.      Vthsädhe i norre och millangiärdett                                    4 13/16 tunna
G.           Vthsädhe i en wreth såeß samma åhr                                 3/8 tunna
D, E.       Vthsädhe deth andra åhret i öster och wästergärdet          4 5/8 tunna
H.           Vthsädhe i en wreth såeß samma åhr                                 15/16 tunna
F.            Höö på by engen                                                              11 1/2 laß
i.              3 styckin humblegårdar.
K.            En slåtter haga höö                                                            1 laß
                Skogz engiar som ligga vth wedh elffwen som jntett
                ähro affmätte.
                Wlnuß öön om höö                                                           6 laß
                Lijn land lindwalß eng om höö                                            3 laß
                Staffwer holman lind eng om höö                                        5 laß
                Rättiarholman lindh eng om höö                                       3 laß
                Juun holman starr eng om höö                                             4 laß
                Stymmelß öön starr eng om höö                                          4 laß
                Giärdes höö åhrlige<n>                                                       2 laß
                En squalte quaren står2 i Quaren forßen
                wäster3 ifrån byn, går mest hela åhret.

        2.    Frälßehemman 1/2 ähr licka stort medh num.
               1 i alla commoditeter, vndantagandes skogh engian och wreten.
L.            2 styckin humblegårdar.
M.           En slåtter haga om höö                                                         1 laß
                Skogz engh, Sichtan, om höö                                               7 laß
                Gränöön om höö                                                                 6 laß
                Quaren öön om höö                                                            3 laß
                Vall holman om höö                                                            4 laß
                Myran om höö                                                                    5 laß
                Giärdes höö åhrlige<n>                                                       2 laß
                En squalte quaren står i Quarenforßen går
                mest hela åhret.

        3.     Näst södhergården skatte hemman 1 ähr 6 öresland 8 penningland,
                haffwer i bymåhl                                                                 38 alnar
B, C         Vthsädhe i norre och millan giärde                                       9 5/8 tunna
D, E         Vthsädhe i en vret såeß samma åhr    N                               1/8 tunna
                Vthsädhe deth andra åhret i östre och västregärdet              9 1/4 tunna
O.            Vthsäde i en vret såeß samma åhr                                        3/16 tunna
F.             Höö på by engen                                                                 23 laß
P.             2 styckin humble gårdar
Q.            En slåtter haga om höö                                                         1 1/2 laß
                Skogz engiar Öster Rudu star vall höö                                  6 laß
                Lin landh starr och lindh walz eng om höö                              6 laß
                Starrbäcken starrwalz eng om höö                                         3 laß              
                Skrinöön lindhwallz eng om höö                                             4 laß
                Juun holman, star walz eng om höö                                        2 laß
                Grän öön, lind och starr eng om höö                                    10 laß
                Vluuß öön, lind eng om höö                                                 2 laß
                Giärdeß höö åhrligen                                                            4 laß
                En squalte quaren står i Quaren forßen
                går mäst hela åhrett.

        4.     Södhregårdhen skattehemman 1 ähr 6 öresland och 8 penningland,
                ähr licha stort medh num. 3 i alla commoditeter,
                vndantagandes i skogz engian och wr<e>tar.
R.             3 styckin humblegårdar.
S.             3 styckin slåtter hagar om höö                                            4 1/2 laß
                Skogz engiar, Swin öön, lindh och starr eng höö                  8 laß
                Quaren öön, starr wallz eng om höö                                    8 laß
                Ladh öön, lindh och star eng om höö                                   9 laß
                Tångz öön, lind och starr eng om höö                                  4 laß
                Stoor öön, starr eng om höö                                               4 laß
                Grän öön, starr eng om höö                                                2 laß
                Träläß, starr eng om höö                                                    2 laß
                Boo holman höö                                                                2 laß
                Juun holman om höö                                                          1 laß
                Giärdez höö åhrligen                                                          4 laß
                En squalte quaren står i Quaren forßen går
                mäst hela åhrett.

                Deße förre skreffne hemman haffwa tuå
                åhle fijsken ähro belägne i Långz forßena
                wäster ifrån byn, kommer hella byn till.
                Till denne by ähr gått fijskee medh abborrar,
                giäddor och mörtar.
                Godh tijmber skog, basteskog och näffwer
                skog sampt gott mulbet.
                Ett rudh träsk på skogen som dee
                fåå rudhor i.

(Karttext:)

Lunboo öön på den sidhan elffuen
Marma i Elffkarle by sochn en 1/2 mijll här ifrån på den sidan
Een green af Store Dale elffwen.
Sandh jordh
Betz haga
Betz hag<a>
Betz haga
Betz haga
Stora heeden på den sidhan.
Sandh jordh medh leer iblandh.
Sandh jordh.
Sandh jordh medh leer iblandh.
Grymsar boo egor nä<r>mast på den sidan.
Scala ullnarum.

1 mångå ms
2 star ms
3 waster ms