A3:111


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Grymßar boo skattehemman 3 halffwa.
B.           Vthsäde i norre giärdet                                2 3/8 tunna
C.           Vthsäde i östre giärdet samma åhr               5 1/4 tunna
D.           Vthsäd<e> i södre giärdett och samma åhr  4 tunnor
E.            Vthsäde deth andra åhret näst norregiärdet 7 3/4 tunna
F.            Millan giärdet såeß samma åhr                    4 3/4 tunna
G.            Wäster giärdet såeß och samma åhr           4 1/4 tunna
H.            Stor engen moß wall och starr botten full
                medh tuffwor ibland om höö 48 laß när
                som han bärgaß, dätt ähr många åhr som
                han intett bärgaß för Stor floo som
                kommer aff elffwen.
i.              Kalß hagan, måß wall om höö                    10 laß
K.            Skrikboo engen, måß wall om höö               6 laß

        1.    Norregården skattehemman 1/2 är 4 öres landh
               haffwer i bymåhl                                          12 alnar
               Vthsädhe i B, C, D dett ena åhret                 3 3/16 tunna
L.            En wret såeß samma åhr                              3/8 tunna
               Vthsädhe i E, F, G dett andra åhret              4 3/4 tunna
               Eng om höö i H, K                                      17 1/2 laß
               Giärdeß höö åhrligen                                   3 laß
               Num. 1 haffwer och en squalte-
                mjöl1 quaren i hoop medh Brußboo.
M.           3 styckin humble gårdar till num. 1.

        2.    Millangården skatte hemman 1/2 ähr 4 öres landh, ähr lijka i allan medh num. 1.
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhr              3 3/16 tunna
               Vthsädhe i E, F och G dett andra åhr            4 3/4 tunna
               Eng om höö i H, I och K                               17 1/2 laß
               En öö i elffwen kallaß Halßbooöön
               Starr vall om höö                                          4 laß
               Giärdeß höö åhrligen                                    3 laß
N.           4 styckin humble gårdar
O.           2 små engz hagar om höö                             2 laß
               Skualte quaren och såge quaren
               i Brußboo fårßen går mäst hela
               åhret.
               En squalte quaren hemma wedh byn
               går höst och wår.

        3.    Södhergården skatt hemman 1/2 är 6 öresland 16 penningland
               haffwer i bymåhl                                          20 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhr2            5 1/4 tunna
R.            En wret samma åhr                                     1/4 tunna
               Vthsädhe dett andra åhr i E, F och G           7 1/2 tunna
               Eng om höö i H, I och K                              29 laß
               Giärdeß höö till num. 3                                 5 laß
P.            En slåtter haga om höö                                 4 laß
               En öö kallaß Wäßby öön star
               wall om höö                                                 8 laß
Q.           4 styckin humblegårdar,
              
squalte quaren och sågequaren
               i hoop medh Bruußboo går
               mest hela åhret.
               Squalte quaren hemmawedh
               byn går höst och wår.
               Till denne förre sk<r>effne by
               ähr godh timber skog, godh bast-
               skog och någå näffwer skog
               ibland sampt och godt mul-
               beet.
               Medelmåtigt fijskee i elffwen
               medh giäddor och abborar, mört
               ibland, åhl fijske wästan för
               Halß boo öön till hela byn medel-
               måtigt.

(Karttext:)

Sanck måßa
Een green af Store elfwen.

1 mjol ms
2 ahr ms