A3:112


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Bruußboo skattehemman 2 hela.
B.           Vthsädhe i norre giärdet                       5 1/16 tunna
C.           Vthsädhe i östre giärdett samma åhr     2 1/4 tunna
D.           Vthsädhe i wästre gierde samma åhr    5 1/8 tunna
E.            Vthsädhe i millangiärdett andra åhr       6 3/8 tunna
F.            Näst södher giärd<et> vthsäde          4 3/4 tunna
G.            Södher giärdet såeß samma åhr           4 1/8 tunna
H.            By engen måß och star walß eng fult
                medh tuffwor om höö 60 laß när dee
                fåå bärga henne, dett ähr många åhr
                att dee intett fåå bärga henne för
                floo som kommer aff store elffwen.

        1.    Norregården skattehemman 1 är 6 1/2 öre landh
               haffwer i bymåhl                                 39 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhr     6 3/8 tunna
               Vthsädhe i E, F och G dett andra åhr   7 7/8 tunna
H.            By engen om höö                               31 laß
i.              4 styckin humblegårdar till num. 1.
K.            Ett åhlefijske till num. 1 och 2.
L.             2 styckin slåtter hagar om höö            4 laß

        2.    Södhergården skattehemman 1 är 6 öre land
               Haffwer i bymåhl                                 36 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhret  6 1/16 tunna
               Vthsädhe i E, F och G dett andra åhr   7 3/8 tunna
H.            By engen om höö                               29 laß
N.            4 styckin humblegårdar.
O.            En vthiordz wret kallaß wäster
                wreten hårdwall om höö                     4 laß
P.             2 styckin slåtter hagar om höö            2 1/2 laß
K.            Ett åhlefijske i hoop medh num. 1.
Q.            Noch ett åhlefijske för sigh sielf
R.            En squalte quaren går mäst he-
                la åhret.

                Engiar som liggia vth medh elffwen.

                Lindboo öön om höö                          3 1/2 laß
                Wäßby holman om höö                       3 laß
                Kiällar eng om höö                              1 laß
                Sårie om höö                                     4 laß
                Eköön höö                                          9 laß
                Röningen höö                                      4 laß
                Giärdes höö åhrligen                           3 1/2 laß

S.            En såge quaren till denne by och till
                num. 2 och 3 i Grymß<a>rboo råder
                num. 2 och 3 i Grymßarboo i bådha
                miöl quarnan här i byn och så.
                Denne by hafver och ett åhle fijske
                beläget wedh Eeköön.
               
                Till denne förre skreffne by ähr
                godh tijmber skog, baste skog och
                löff skog medh näffwer sampt
                gått mulbet.
                Gått fijskee medh giäddor, abborar
                och mört.

M.            En squalte quaren till num. 1 går
                mäst hela åhret.
                Skogz engiar till num. 1 som liggia
                i ellfwen först Lunboo öön höö           4 laß
                Wäßby holmana starr wall höö            3 laß
                Kiällan eng om höö                             1 laß
                Sårie starr eng om höö                       4 laß
                Ekan öön lind och starr eng om höö   10 laß
                Rönningen starr eng om höö                5 laß
                Giärdeß höö åhrligen                           4 laß
T.             En humble gårdh till num. 1 och 2.

(Karttext:)

Grymsar boo engh proxime.
Swart mylla jordh.
Ler och swart myla jordh.
Ler och swart mylla jordh.
Swart mylla jordh
Vntra 1/4 mill här ifrån1 på den sidan
Lerjordh och sandh iblandh
Een gren aff stora elffwen
Scala ullnarum.
Quaren forßan
1 ifran ms