A3:113


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Vntraa skattehemman 4 halffwa.
B.           Vthsädhe i norregiärdet                                           8 1/2 tunna
C.           Vthsädhe i wästergiärdet såeß samma åhr              13 1/4 tunna
D.           Vthsädhe dett andr<a> åhret näst norregiärde       11 3/8 tunna
E.            Östregiärdet vthsädhe såeß samma åhr                    6 5/16 tunna
F.            Kiälebrunßgiärde2 vthsädhe och samme åhr             3 3/4 tunna
G.            En wret till hela by såeß i hoop med norregiärdet       1/4 tunna
H.            Starre engen starr wall och fräckenbotten
               
om höö när dee fåå bärga henne 48 laß, men
                dett ähr många åhr att dee fåå intett bärga
                henne för stoor floo som kommer aff stora
                elffwen.

        1.    Norregården skattehemman 1/2 är 4 öre 6 penningland, hafver i bymåhl 51 aln.
               Vthsädhe i B, C och G dett ena åhret                       4 5/16 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                     3 5/8 tunna
H.            Stor engen om höö                                                  9 1/2 laß
I.             3 styckin små eng hagar om höö                               5 1/2 laß
               Små engiar skogz engiar som ligga vth medh
               elffwen som intett ähro affmätte, Kamß myra
               käär och starr vallß eng om höö                                7 laß
               Engz bäck starvall om höö                                        1 laß
               Gyßingß eng, lind och star wall om höö                     4 laß
               Stenß engen lind och star wall om höö                      2 laß
               Tyckeråth star wall om höö                                     2 laß
               Näß måßan star wall om höö                                     2 laß
               Haar bäck star walß eng om höö3                              5 laß
               Jästbräch och Näst brach lindwall om höö              4 laß
               Eeköön star wall om höö                                           3 laß
               Skelan botten och linfrö starr och lind höö                3 laß
               Huntzöö och Nister eng starr och lindwall                 2 laß
               Tyllerß måßan starr eng om höö                                 2 laß
               Wij myra star och fräcken om höö                             1 laß
               Ormakulla och Långan om höö                                  3 laß
               Södher forß engen finß igen på Harß boo
               affrijtning folio <...> littera H om höö              3 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                                   4 laß
K.           En squalte quaren till num. 1 och 2 går
               mäst hela åhret.

        2.    Näst norgården skatte hemman 1/2 ähr 5 öre 8 penningland
               hafver i bymåhl                                                        64 alnar
               Vthsädhe i B, C och G dett ena åhret                        5 7/16 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                      4 5/16 tunna
               Stor engen om höö                                                  11 1/2 laß
L.            2 styckin eng hagar om höö                                       2 1/2 laß
               Engiar som intett ähr affmätte, Giörßbräch
               lind eng om höö                                                         3 laß
               Näätgista lind och star eng om höö                           4 laß
               Ramß myra roor4 och starr vall höö                           9 laß
               Äspöön om höö                                                        1 laß
               Haarbäck starreng om höö                                        7 laß
               Eeköön starreng om höö                                           3 laß
               Gyßingß engen lind och starr wall hö                          3 laß
               Engz bäck, starr och fräcken om höö                         2 laß
               Tillß måßan, starr wall om höö                                   1 laß
               Linfett, lind eng om höö                                             2 laß
               Nymyra fräcken5 och starr om höö                          1 laß
               Mister eng, Trälöß och Ormekullen höö                 3 laß
               Eliest så slår detta hemman vth medh elffven
               vthi måßor och kiär och kan fåå höö                        10 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                                  4 laß
K.           En squalte quaren i hoop medh num. 1
W.          En humblegård

        3.    Näst södhergården skattehemman 1/2 ähr 6 öresland,
              
hafver i byamåhl                                                      72 alnar
               Vthsädhe i B, C och G dett ena åhret                       6 1/8 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                     4 7/8 tunna
H.           Stor engen om höö                                                  13 1/2 laß
N.           2 styckin engie hagar om höö                                   2 1/2 laß
               Engiar som intett ähr affmät, Rämßmyra, höö           12 laß
               Åmunkill och Engß bäck, fräken och starr <o>m höö 2 1/2 laß
               Gyßingß måßan, fräken och starr om höö                  2 laß
               Gyßingß engen, lind wall, om höö                              5 laß
               Tiller engen lindh och starr om höö                           14 laß
               Dalß forßen lind eng om höö                                      5 laß
               Humble tilßöön lindh eng om höö                            3 laß
               Fager engen, lind eng om höö                                   2 laß
               Mister eng måß wall om höö                                     4 laß
               Steenß engen, fräcken och starr om höö                    3 laß
               Tiller ååk, fräcken och starr om höö                          4 laß
               Nybodhen lindwall om höö                                       6 laß
               Wijmyra om höö                                                     2 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                                  5 laß
O.           En squalte quaren går mäst hela året.
P.            En såge quaren till num. 3 och 4.

        4.    Södhergårdhen skattehemman 1/2 ähr 6 öresland,
               hafver i bymåhl                                                       72 alnar
               Vthsädhe i B, C och G dett ena åhret                       6 1/8 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                     4 7/8 tunna
               Stor engen om höö                                                  13 1/2 laß
               En vthiordz eng kallaß Nöteboo ligger södher
               ifrå byn, ähr 4 penning landh om höö                        4 laß
Q.           2 styckin eng hagar om höö                                       5 laß
R.           2 styckin humblegårdar.
              
Engiar som intett ähr affmätte.
               Ramß myra, röör och star wall om höö                    12 laß
               Haarbäch starr walß eng om höö                            12 laß
               Eeköön, lind och starr eng om höö                             4 laß
               Kalfföön lindh eng om höö                                         2 laß
               Södher forß myra, starr wall om höö                          1 laß
               Tråck måßan, starr wall om höö                                 3 laß
               Frack waßen, Torß holman, quaren eng hö                3 1/2 laß
               Lindöön och Dallößa lind eng om höö                        2 1/2 laß
               Hag engen lind vall om höö                                        1 laß
               Wijmyra starr om höö                                              2 laß
               Salßgård om höö                                                       1 1/2 laß
S.            En squalte miöll quaren gå<r> mest hela åhret
P.            Såge quaren i hoop medh num. 3.

               Till denne förre skreffne by ähr godh timber
               skog, näffwer skog, baste skog och ander
               tarffwe skog samp<t> skiönt mulbet,
               gått fijske medh giäddor, abborrar, mört
               och ander små fijsk.
T.            Ett åhl fiske till hela by står i quaren
               forßen.
               En öö ligger i elffwen kallaß Nåderöö
               och lydher till num. 1, 2, 3 i Vntraa och finß
               igen folio 115, littera G, om höö                                3 laß

(Karttext:)

Een deel eller green af store elfwen
Quaren fors<en>6
Swart mylla och örr jordh.
Stora elffwen tager wedh på den sidan
Leer och örrjord.
Skog och vthmark på den sidan.
Swart mylla och örr jordh.
Vntraa fiälen.
Betz haga
Swart mylla och klapper jordh.
Sanck lerjordh
Dy båtten.
Fin swedh på den sidhan
Scala ullnarum.                                                         
1 Östregiardet ms
2 Kiälebrunßgiarde ms
3 hoo ms
4 Fel för röör?
5 fracken ms
6 Bladet beskuret.